Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft in verband met aanpassing van de solvabiliteitseisen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang (Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 9 september 2016, 2016-0000139073, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 3:53, derde lid, 3:55, tweede lid, 3:57, tweede lid, en 3:67, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 2016, nr. WO6.16.0286/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 19 oktober 2016, 2016-0000167845, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 oktober 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de achttiende november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur