Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit experiment integraal pgb 2016[Regeling materieel uitgewerkt per 09-11-2018.]

Geldend van 01-12-2016 t/m heden

Besluit van 25 oktober 2016, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van een integraal budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2016, kenmerk 991764-153235-WJZ;

Gelet op de artikelen 10.1.2 van de Wet langdurige zorg en 2, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 september 2016, no. W13.16.0210/III);

Gezien het nader rapport van 25 oktober 2016, kenmerk 991758-153235-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit langdurige zorg.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.]

Artikel III. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit experiment integraal pgb 2016

Artikel IV. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2016, met uitzondering van de artikelen 9.1, 9.2, 9.3, eerste, aanhef en onderdelen a en b, en vierde lid, 9.4, eerste en vierde lid, 9.5, tweede en vijfde en zesde lid, 9.6, zevende lid, die met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst in werking treden en terugwerken tot en met 1 februari 2016.

  • 2 Dit besluit vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 oktober 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Uitgegeven de achtste november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur