Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling openstelling en vaststelling subsidieplafonds tweede aanvraagtijdvak en aanpassing subsidieplafonds eerste aanvraagtijdvak

Geldend van 08-07-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 oktober 2016, nr. 2016-0000227939, tot openstelling van een tweede aanvraagtijdvak, vaststelling van subsidieplafonds voor dit aanvraagtijdvak en aanpassing van de subsidieplafonds voor het eerste aanvraagtijdvak in het kader van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

Artikel 1. Opening aanvraagtijdvak

Het tweede aanvraagtijdvak op grond van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt loopt vanaf 28 november 2016, 9.00 uur tot en met 23 december 2016, 17.00 uur.

Artikel 2. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 1, bedraagt:

  • a. voor projecten dienstverlening: € 12.000.000;

  • b. voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt: € 10.500.000.

Artikel 3. Wijziging Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 15 juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 oktober 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher