Besluit beperking openbaarheid van archiefbescheiden Directie Curatieve Zorg en taakvoorgangers [...] van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (1984) 1995–2006

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 oktober 2016, kenmerk 787332-138496-OBP, houdende beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van de Directie Curatieve Zorg en taakvoorgangers van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (1984) 1995–2006

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder c, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies d.d. 13 november 2015, kenmerk 2015-16062 van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Directie Curatieve Zorg en taakvoorgangers, over de periode (1984) 1995–2006, die zijn opgenomen in de inventaris onder het in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummer. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot 1 januari

591

2074

592

2076

593

2076

598

2075

599

2074

600

2074

601

2074

603

2074

604

2075

605

2075

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot onbeperkte openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot onbeperkte openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

de plv. Secretaris-Generaal,

G.E.A. van Craaikamp

Terug naar begin van de pagina