Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 oktober 2016, nr. MBO/1045692, houdende vaststelling onderdelen centraal examen en instellingsexamen van het generieke examenonderdeel Engels beroepsopleidingen WEB (Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7.4.3a, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 3, vijfde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

Artikel 1. Het generieke examenonderdeel Engels

Het generieke examenonderdeel Engels, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder d, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, van de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding bestaat uit de volgende vijf delen:

  • a. lezen;

  • b. luisteren;

  • c. schrijven;

  • d. spreken; en

  • e. gesprekken voeren.

Artikel 2. Verdeling centraal examen en instellingsexamen

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker