Regeling experiment integraal pgb 2016

Geldend van 01-12-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 oktober 2016, kenmerk 1029215-153235-WJZ, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van een integraal budget op grond van de Wet langdurige zorg (Regeling experiment integraal pgb 2016)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 9.3, vijfde lid en zesde lid, en 9.6, zesde lid, van het Besluit experiment integraal pgb 2016,

Besluit:

Artikel 1

Het experiment heeft ten hoogste 200 deelnemers verspreid over de gemeenten Woerden, Meppel of Delft.

Artikel 2

Een verzekerde heeft, onverminderd artikel 9.3 van het Besluit experiment integraal pgb 2016, toegang tot deelname aan het experiment:

 • a. als, in de gemeente Delft, die verzekerde autisme heeft;

 • b. als, in de gemeente Meppel, die verzekerde tot een gezin behoort;

 • c. als de verzekerde bereid is en in staat is mee te werken aan hetgeen noodzakelijk voor het experiment, het onderzoek ten behoeve van de evaluatie en het opstellen van het eindrapport, bedoeld in artikel 9.7 van het Besluit experiment integraal pgb 2016.

Artikel 3

 • 1 De Sociale verzekeringsbank verricht een betaling uit het integraal budget voor geleverde en voert het budgetbeheer uit:

  • a. overeenkomstig het ondersteuningsplan van een deelnemer;

  • b. tot afdracht van eventuele loonheffing, premies voor de sociale verzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen op grond van de Zorgverzekeringswet.

 • 2 De Sociale verzekeringsbank verricht betalingen op grond van een aanvraag van de deelnemer of diens vertegenwoordiger.

 • 3 De Sociale verzekeringsbank kan een betaling uit het integraal budget geheel of gedeeltelijk beëindigen, weigeren of opschorten:

  • a. bij het intrekken of herzien van een beslissing als bedoeld in artikel 9.6, tweede lid, van het Besluit experiment integraal pgb 2016;

  • b. wegens strijd met het recht of het belang van de uitvoerbaarheid van het verrichten van de betalingen uit het integraal budget door de Sociale verzekeringsbank;

  • c. bij overschrijding van het integraal budget.

 • 4 De Sociale verzekeringsbank verricht betalingen uit het integraal budget zonder dat dit bij beschikking wordt vastgesteld, binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag, tenzij een aanvraag onjuist of onvolledig is ingediend. Indien een aanvraag niet overeenkomstig het vierde lid is ingediend, en betalingen niet zijn beëindigd, geweigerd of opgeschort, nodigt de Sociale verzekeringsbank de cliënt uit tot herstel daarvan. Na herstel van de aanvraag wordt de betaling binnen dertig dagen verricht. De Sociale verzekeringsbank weigert de betaling geheel of gedeeltelijk indien de aanvraag niet binnen een door de Sociale verzekeringbank gestelde termijn is hersteld. Indien de Sociale verzekeringsbank naar aanleiding van een aanvraag werkzaamheden verricht als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. wordt de termijn, bedoeld in de eerste volzin, verlengd met tien dagen.

 • 5 Een deelnemer of zijn vertegenwoordiger kan de Sociale verzekeringsbank verzoeken om namens hem in aanvulling op het hem bij het ondersteuningsplan toegekende integraal budget, diensten te betalen als omschreven in het ondersteuningsplan. De Sociale verzekeringsbank willigt een verzoek als bedoeld in de eerste volzin in voor zover de deelnemer daartoe voldoende geld bij haar heeft gestort. De Sociale verzekeringsbank stort na de betaling van de aanvullende diensten de onbestede gelden terug aan degene die hiervoor het geld heeft gestort.

 • 6 De Sociale verzekeringsbank ondersteunt de deelnemer bij zijn werkgeverstaken, waaronder ten aanzien van arbeidsomstandighedenregelgeving, zaakschade en aansprakelijkheid.

Artikel 4

 • 2 De deelnemer sluit een schriftelijke overeenkomst met iedere persoon die hij ten laste van zijn integraal budget diensten wenst te laten verlenen, met uitzondering van de persoon waarvan reeds vervoer is betrokken.

 • 3 De overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, behoeft de goedkeuring van het college.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2016 en werkt, met uitzondering van artikel 4, tweede en derde lid, terug tot en met 1 februari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina