Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit gelijkstelling van 28 april en 26 mei 2017, 11 mei en 24 en 31 december 2018 [...] mei en 27 december 2019 met een algemeen erkende feestdag

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Besluit van 24 oktober 2016, nr. 2016001827, houdende gelijkstelling van 28 april en 26 mei 2017, 11 mei en 24 en 31 december 2018 en 31 mei en 27 december 2019 met een algemeen erkende feestdag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 oktober 2016, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, nr. 795011;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 28 april en 26 mei 2017, 11 mei en 24 en 31 december 2018 en 31 mei en 27 december 2019.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van verschijning van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur