Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Stichting Nederlands Kunstbezit [...] taakvoorgangers en taakopvolgers, Toegangnummer 2.08.42

Geldend van 26-10-2016 t/m heden

Besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot het opheffen van de beperkingen, gesteld aan de openbaarheid van het archief van de Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945–1951 (1983) en van haar taakvoorgangers en taakopvolgers, Toegangnummer 2.08.42

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op het besluit van de minister van Financiën van 10 december 2012 met het kenmerk BEDR/2012/604,

Gehoord hebbende de minister van Financiën,

Besluit:

De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de beheersdossiers geborgen onder de inventarisnummers 133 t/m 185 en 1037 t/m 1054 worden opgeheven, zodra ten genoegen van de algemene rijksarchivaris is aangetoond dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft is overleden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2016

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

de algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard