Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling ondermandaat en -machtiging NRGD

Geldend van 24-10-2016 t/m heden

Regeling ondermandaat en -machtiging NRGD

De secretaris van het College gerechtelijk deskundigen,

Gelet op artikel 6 van de Regeling mandaat- en machtiging NRGD,

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 6 van de Regeling Mandaat en machtiging NRGD aan de secretaris van het College gerechtelijk deskundigen verleende mandaat en machtiging wordt ten aanzien van de aangelegenheden die de onderdelen a, b, c, d en f van het derde lid betreffen ondermandaat verleend en machtiging doorgegeven aan de medewerkers van het Bureau NRGD, onder verwijzing naar de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 oktober 2016.

Utrecht, 20 oktober 2016,

M.M.A. Smithuis

Secretaris van het College gerechtelijk deskundigen

Artikelnummer Regeling Mandaat en Machtiging NRGD

Omschrijving bevoegdheid

mandaat

ondermandaat

Artikel 3, lid 1

Kwijtschelden 10% van uren intervisie en/of deskundigheidsbevordering

Vz

 

Lid 2

Positieve adviezen: registratie volledige duur, geen eigen werk

Vz

 

Artikel 4

Vaststellen definitieve tekst Collegebesluiten en doorverlening bij ontstentenis

Vz en plaatsvervanger

Ander collegelid

Artikel 5 lid 1

Het verrichten van een onderzoek, het vragen van advies c.q. het voornemen tot het opleggen van een maatregel tot doorhaling of waarschuwing (artikel 2,3 en 4 Beleidsregel schorsing en doorhaling)

Vz + ander lid College

 

Artikel 5 lid 2

Schorsing registratie (artikel 6 Beleidsregel schorsing en doorhaling)

Vz + ander lid College

 

Artikel 6 lid 1 onderdeel a

Afwijzen aanvraag indien register nog niet geopend voor desbetreffende deskundigheidsgebied

S

 

Idem onderdeel b

Afwijzing aanvraag indien aanvraag langer dan zes maanden voor verstrijken registratietermijn ingediend

S

 

Idem onderdeel c

Wob-verzoeken

S

 

Artikel 5 lid 2 onderdeel a

Mondelinge en schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard te verstrekken

S

BHM en BLM

Idem onderdeel b

Ontvangstbewijzen uit te reiken of toe te sturen

S

BHM en BLM

Idem, onderdeel c

Overige correspondentie te voeren

S

BHM en BLM

Idem, onderdeel d

De beslistermijn te verlengen of te verdagen

S

 

Idem, onderdeel e

Te besluiten tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag in de zin van artikel 4:5 Awb

S

 

Idem, onderdeel f

Adviezen en inlichtingen in te winnen

S

BHM en BLM

Idem, onderdeel g

Kennelijke verschrijvingen in besluiten ambtshalve en op verzoek te herstellen

S

 

Afkorting

Functie

S

secretaris/directeur Bureau

Vz

Voorzitter College gerechtelijk deskundigen

BHM

Beheermedewerker

BLM

Beleidsmedewerker