Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank

Geldend van 27-10-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 oktober 2016, nr. 2016-0000218858, tot goedkeuring bestuursreglement SVB

Artikel 1

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1. De Raad van bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet of enige andere wet of regeling aan de SVB zijn opgedragen of die behoren tot de al dan niet aan voorafgaande goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderworpen andere werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 van de wet.

 • 2. De Raad van bestuur regelt de onderlinge verhouding tussen de voorzitter en het andere lid dan wel de andere leden alsmede de onderlinge verdeling van de aandachtsgebieden.

 • 3. De leden van de Raad van bestuur vertegenwoordigen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de SVB in en buiten rechte.

 • 4. De Raad van bestuur kan voor bepaalde taken en bevoegdheden mandaat verlenen aan een of meer ondergeschikte medewerkers van de SVB. De mandataris is slechts bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan diens ondergeschikten indien de Raad van bestuur dat bij de mandaatverlening uitdrukkelijk heeft toegestaan.

Artikel 3

 • 1. De Raad van bestuur vergadert op de zetel van de SVB tenzij de voorzitter een andere plaats aanwijst.

 • 2. De Raad van bestuur vergadert regelmatig op de door de voorzitter vast te stellen data en tijdstippen en bovendien indien het lid om een tussentijdse vergadering verzoekt.

 • 3. Van elke vergadering wordt een zakelijk verslag opgemaakt, ter vaststelling in de eerstvolgende vergadering.

 • 4. De vergaderingen van de Raad van bestuur zijn niet openbaar tenzij de Raad van bestuur anders beslist.

Artikel 4

 • 1. Gedurende afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door het door de voorzitter als plaatsvervangend voorzitter aangewezen lid.

 • 2. Indien de Raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat, wijst hij bij gebreke van een in het eerste lid bedoelde aanwijzing uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3. Tijdens de duur van de vervanging heeft het vervangende lid dezelfde bevoegdheden als de voorzitter met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 5

 • 1. Besluitvorming binnen de Raad van bestuur geschiedt collegiaal en eenstemmig.

 • 2. Indien blijkt dat over een bepaalde aangelegenheid geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is wordt – behoudens in spoedeisende gevallen in welk geval de voorzitter beslist – de besluitvorming omtrent die aangelegenheid uitgesteld tot een volgende vergadering.

 • 3. Indien in de volgende vergadering blijkt dat nog steeds geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is, beslist de voorzitter.

Artikel 6

 • 1. Dit artikel heeft geen betrekking op de reguliere betaling van pensioenen, wachtgelden, uitkeringen of lonen, dan wel afdrachten hierover op grond van de wet, een (collectieve) arbeidsovereenkomst of een pensioenregeling.

 • 2. De voorzitter is onbeperkt bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen of het procureren dan wel fiatteren van de betalingen ten laste van het budget van de SVB. Behoudens het bepaalde in het derde lid is deze bevoegdheid voor een lid van de Raad van bestuur beperkt tot € 1 miljoen per financiële transactie.

 • 3. Kan tijdens een periode van vervanging als bedoeld in artikel 4, lid 2, een financiële transactie met een waarde van meer dan € 1 miljoen geen uitstel lijden, dan wordt voor de financiële verplichting getekend:

  • a. bij een drie- of meerhoofdige Raad van bestuur door twee leden; en

  • b. bij een tweehoofdige Raad van bestuur door het enige andere lid waarbij de in het tweede lid genoemde beperking buiten toepassing blijft. In dit geval wordt van dergelijke transacties door of namens de Directeur Finance & Control melding gedaan aan de voorzitter zo spoedig mogelijk na diens terugkeer en uiterlijk voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van bestuur waarbij de voorzitter weer aanwezig is.

Artikel 7

Het Reglement Raad van bestuur SVB van 10 april 2013 (Stcrt. 1 juli 2013, nr.17672 ) wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 mei 2016.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 5 september 2016

M.R. Schurink,

Voorzitter van de Raad van bestuur SVB.