Beleidsregels subsidieonderzoek IPS

[Regeling vervallen per 20-07-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2018.]
Geldend van 06-12-2017 t/m 30-06-2018

Beleidsregels subsidieonderzoek IPS

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32b van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-07-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aangiftetijdvak: het tijdvak van vier weken dan wel één maand waarop de aangifte – waarop de ingehouden loonbelasting wordt afgedragen – betrekking heeft. Als de werkgever(s) over een afwijkend tijdvak aangifte doet/doen, dan is het aangiftetijdvak het tijdvak waarover loon is betaald van vier weken of één maand of herleid tot vier weken of één maand;

 • aanvraagperiode: periode waarbinnen een aanvraag voor subsidie voor een specifieke trajectstartperiode kan worden ingediend en door UWV moet zijn ontvangen;

 • datum gestart IPS-traject: de datum waarop UWV zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven dat het IPS-traject in uitvoering kan worden genomen. De dagtekening van het schriftelijk akkoord is hierbij leidend;

 • datum plaatsing: de datum gelegen na datum werkhervatting waarop de werkhervatting aan alle vereisten van een plaatsing voldoet;

 • datum werkhervatting: de datum waarop de persoon die behoort tot de doelgroep IPS het werk feitelijk heeft hervat bij een of meerdere werkgevers of als zelfstandig ondernemer. De datum werkhervatting ligt uiterlijk op de laatste dag van de duur IPS-traject;

 • dienstbetrekking: een arbeidsverhouding waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek of die op grond van artikel 4 of 5 ZW voor de verzekering voor de werknemersverzekeringen daarmee wordt gelijkgesteld;

 • doelgroep IPS: de doelgroep IPS betreft klanten met ernstige psychische aandoeningen die in zorg zijn bij een (behandel)team van een GGz-instelling en die kenbaar hebben gemaakt een wens te hebben om naar werk te worden begeleid;

 • Ernstige Psychische Aandoening (EPA): er is sprake van een ernstige psychische aandoening bij:

  • a. een psychische, gedrags- of emotionele stoornis;

  • b. welke op dit moment of gedurende het afgelopen jaar te diagnosticeren is;

  • c. van voldoende duur is om te voldoen aan de diagnostische criteria omschreven in de DSM IV; en,

  • d. resulterend in ernstige functionele beperkingen, die leiden tot substantiële verstoring of Begrenzing van belangrijke levensactiviteiten;

 • gestart IPS-traject: IPS-traject waarvoor UWV schriftelijk akkoord heeft gegeven dat het in uitvoering genomen kan worden en waarbij de datum gestart IPS-traject ligt binnen de trajectstartperiode waarop de subsidie ziet;

 • GGz-instelling: een rechtspersoon die voldoet aan de navolgende voorwaarden:

  Geestelijke gezondheidszorg biedt, onder onafhankelijk toezicht staat en een Toelating Zorginstelling heeft voor geestelijke gezondheidszorg;

  of,

  Geestelijke gezondheidszorg biedt, onder onafhankelijk toezicht staat en gefinancierd wordt op basis van een of meerdere van volgende wetten:

 • IPS: Individuele Plaatsing en Steun;

 • IPS-traject: een traject dat het totaal aan ondersteuningsactiviteiten bevat gericht op het vinden en behoud van werk die een persoon die behoort tot de doelgroep IPS doorloopt;

 • IPS-trajectbegeleider: een persoon die in het bezit is van een geldig Certificaat IPS-opleiding, verstrekt door Kenniscentrum Phrenos;

 • klant: een persoon die van UWV een uitkering ontvangt op grond van de Wet WIA, de WAO, de WAZ, of de ZW, waarvoor geen werkgever als eigenrisicodrager het risico van betaling draagt, en de persoon die recht heeft op arbeidsondersteuning of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wajong;

 • duur IPS-traject: de tijdsperiode van 36 maanden vanaf datum gestart IPS-traject;

 • plaatsing IPS: Een werkhervatting tenminste 3 aaneengesloten maanden heeft geduurd. Voor zover het werk is hervat in een dienstbetrekking geldt dat de persoon die behoort tot de doelgroep IPS:

  • ieder aangiftetijdvak verloonde uren heeft genoten; én

  • gedurende de gehele periode van 3 maanden verloonde uren heeft genoten over minimaal 12 uur met een loonwaarde van minimaal 35% van het minimumloon, ongeacht het aantal uren dat de persoon per week kan werken op basis van de maatman. De werkgever of de inhoudingsplichtige heeft van dat loon opgave gedaan;

  In geval van zelfstandig ondernemerschap gaat het erom dat in ieder aangiftetijdvak inkomsten uit het zelfstandig ondernemerschap zijn verkregen.

  De termijn van 3 maanden wordt verlengd met perioden van onderbrekingen ten gevolge van ziekte;

 • plaatsingspercentage IPS: het totaal aantal plaatsingen IPS gedeeld door het totaal aantal gestarte IPS-trajecten in de trajectstartperiode x 100%;

 • Relevante wetgeving: WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

  WGA:Werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten;

  WIA:Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

  ZW: Ziektewet;

 • UWV: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen;

 • trajectstartperiode: periode van 6 maanden die loopt van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december;

 • werkhervatting: de persoon die behoort tot de doelgroep IPS heeft het werk hervat waarbij is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • het gaat om werk in dienstbetrekking bij een of meer werkgevers dan wel als zelfstandig ondernemer; én

  • de dag waarop de persoon die behoort tot de doelgroep IPS het werk hervat, ligt binnen de duur IPS-traject;

 • zelfstandig ondernemer: een natuurlijk persoon die voor eigen rekening en risico deelneemt aan het economisch verkeer.

Artikel 2. Doel subsidieverstrekking

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 Het doel van de subsidieverstrekking is door onderzoek inzicht te krijgen in de (omvang van) activiteiten op het terrein van re-integratie en jobcoaching die een IPS-trajectbegeleider uitvoert en in het verloop van een IPS-traject. Subsidie wordt verleend voor het ten behoeve van het onderzoek uitvoeren van IPS-trajecten door GGz-instellingen voor klanten met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) en het monitoren van de uitgevoerde trajecten. Het doel van het onderzoek is om op basis van de uitgevoerde trajecten te komen tot een voorstel om IPS structureel te financieren en inzicht te krijgen in de effectiviteit voor onze klantgroepen.

 • 2 UWV verstrekt tussen 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021, telkens voor een periode van 6 maanden, subsidie ten behoeve van de GGz-instelling als bedoeld onder artikel 1 om IPS-trajecten uit te voeren ten einde de onderzoeksdoelen te behalen.

Artikel 3. Te verrichten werkzaamheden

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 Na toekenning van de subsidie, meldt een GGz-instelling een kandidaat aan bij UWV. Indien het een klant betreft die geen lopend re-integratietraject heeft dan geeft UWV binnen een week schriftelijk akkoord.

 • 2 Indien schriftelijk akkoord wordt er gestart met de activiteiten behorende tot het IPS-traject.

 • 3 De datum gestart IPS-traject moet liggen binnen de trajectstartperiode waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 4 De activiteiten behorende tot het IPS-traject behelzen:

  • a. re-integratie: het ondersteunen van de klant bij het vinden van werk;

  • b. jobcoaching: het na een werkhervatting ondersteunen van de klant bij het verrichten van de aan hem opgedragen taken. De ondersteuning biedt een compensatie voor de beperkingen van de klant. De activiteiten en handelingen die in dit kader worden verricht zijn er op gericht om de klant zelfstandig(er) zijn werkzaamheden uit te laten voeren;

  • c. acquisitie van vacatures en contacten onderhouden met werkgevers;

  • d. nauwe samenwerking met het (behandel)team gedurende het gehele traject

  • e. het monitoren van en rapporteren over de uitgevoerde trajecten;

 • 5 De GGz-instelling verstrekt per kwartaal per IPS-traject aan UWV de volgende gegevens:

  • a. uren tijdsbesteding IPS-trajectbegeleider;

   • per klant;

   • algemeen (bijv. vacature-acquisitie);

  • b. verloop IPS-traject;

   • gewerkte aantal uren tijdens het IPS-traject door klant;

   • aantal uren verzuim;

   • aantal dienstverbanden tijdens het IPS-traject door klant;

   • uitval (staken van het IPS-traject);

  • c. resultaat IPS-traject (duurzame plaatsing).

   De GGZ-instelling maakt hierbij gebruik van de door UWV verstrekte vragenlijst.

 • 6 De GGz-instelling overlegt één keer per periode van 12 maanden een tussentijds voortgangsverslag aan het UWV, conform een door UWV vastgesteld stramien.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 De subsidie wordt aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die gemachtigd is om de GGz-instelling ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd, te vertegenwoordigen.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de GGz-instelling.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 De GGz-instelling dient per trajectstartperiode een aanvraag in voor het totale subsidiebedrag waarvoor zij in de betreffende trajectstartperiode in aanmerking wenst te komen.

 • 2 De GGz-instelling dient de subsidieaanvraag in door middel van een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier. De GGz-instelling maakt hierbij gebruik van het door UWV beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 3 Bij het aanvraagformulier, bedoeld in het vorige artikellid, overlegt de GGz-instelling de volgende documenten en gegevens:

  • a. een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van het aanvraagformulier gemachtigd is om de GGz-instelling te vertegenwoordigen;

  • b. indien aan de orde, een opgave van de organisatie(s) waarmee de GGz-instelling een samenwerkingsverband heeft en die in onderaanneming activiteiten in het kader van de uitvoering van IPS-trajecten verrichten;

  • c. geldig verslag IPS Modelgetrouw of geldige Verklaring Implementatietraject IPS Gestart, afgegeven door Phrenos.

   Tijdens de periode dat deze regeling van kracht is kan maximaal tweemaal een geldige Verklaring Implementatietraject IPS Gestart overlegd worden in plaats van een Verslag IPS Modelgetrouw;

  • d. een opgave van het aantal IPS-trajectbegeleiders en de FTE dat de IPS-trajectbegeleiders in Dienstbetrekking bij de GGZ-instelling werkzaam zijn en/of in Dienstbetrekking werkzaam is bij een of meerdere onderaannemers, waarmee de GGz-instelling een samenwerkingsverband voor de uitvoering van IPS heeft, zoals bedoeld in onderdeel b. van dit artikel. Dit dient aangetoond te worden door overlegging van (kopieën) van door Kenniscentrum Phrenos afgegeven geldige Certificaten IPS-Trajectbegeleider als mede de arbeidsoverkomsten van deze medewerkers. Peildatum is 1 januari van het jaar van aanvraag voor de trajectstartperiode juli tot met december en 1 juli voorafgaand aan de trajectperiode januari tot met juni.

 • 4 De kalenderjaren waarop deze Beleidsregels betrekking hebben kennen twee trajectstartperioden. De eerste trajectstartperiode betreft de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017. De laatste trajectstartperiode betreft de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. In totaal wordt voor tien trajectstartperioden een subsidie verstrekt.

 • 5 Een aanvraag om subsidie wordt op een zodanig tijdstip verzonden dat deze zes weken voor aanvang van de trajectperiode in het bezit is van UWV. UWV geeft een beschikking tot subsidieverlening binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

  Voor aanvraag voor de eerste trajectenstartperiode (januari 2017 tot 30 juni 2017) geldt dat de aanvraag vier weken voor aanvang van deze trajectperiode in bezit is van UWV. UWV geeft een beschikking voor de eerste trajectenstartperiode (januari 2017 tot 30 juni 2017) tot subsidieverlening binnen vier weken na ontvangt van de aanvraag

Artikel 6. Weigering subsidieverlening

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 De subsidieverlening wordt geweigerd, indien:

  • a. de GGz-instelling niet een door Kenniscentrum Phrenos afgegeven geldig Verslag Modeltrouwmeting of geldige Verklaring Implementatietraject IPS Gestart kan overleggen;

  • b. de GGz-instelling bij eerdere subsidieaanvragen reeds tweemaal een geldige Verklaring Implementatietraject heeft overlegt en geen door Kenniscentrum Phrenos afgegeven Verslag Modeltrouwmeting kan overleggen;

  • c. het gevraagde subsidiebedrag lager is dan € 32.000 inclusief BTW.

 • 2 Indien het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan € 400.000 inclusief BTW dan wordt over het deel boven de € 400.000 geen subsidie verleend.

Artikel 7. Subsidiehoogte/Subsidieplafond

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 UWV verleent per IPS-traject een subsidie van € 8.000,– inclusief BTW.

 • 2 Per trajectstartperiode bedraagt het subsidieplafond € 2 miljoen inclusief BTW.

 • 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt het subsidieplafond voor de trajectstartperiode die loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, € 3 miljoen inclusief BTW.

Artikel 8. Verdeling beschikbare subsidie over aanvragers

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 Na het verstrijken van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, worden de aanvragen beoordeeld.

 • 2 Alleen tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvragen worden behandeld ongeacht de volgorde van binnenkomst. Indien het totaal gevraagde subsidiebedrag het per trajectstartperiode gestelde subsidieplafond te boven gaat, wordt de subsidie naar rato verdeeld over de aanvragers.

 • 3 Voor de naar verdeling wordt allereerst het voor die periode beschikbare subsidiebedrag gedeeld door het aantal aanvragers. Iedere GGz-instelling komt ten minste in aanmerking voor het aldus berekende gemiddelde subsidiebedrag, tenzij de subsidie-aanvraag betrekking heeft op een lager bedrag dan het aldus berekende gemiddelde subsidiebedrag. In dat geval ontvangt de GGz-instelling het door haar gevraagde bedrag.

 • 4 Het resterende subsidiebedrag wordt naar rato verdeeld over de overige aanvragende GGz-instellingen die boven het gemiddelde hebben aangevraagd op basis van het aantal FTE aan IPS-trajectbegeleiders, dat bij de GGz-instelling en/of bij een of meer onderaannemers waarmee de GGz-instelling voor de uitvoering van IPS samenwerkt, in dienst is.

  Grondslag daarvoor is het totaal aantal FTE aan IPS-trajectbegeleiders, waarbij het resterende subsidiebedrag naar rato van het aantal FTE dat bij een GGz-instelling en/of bij een of meer onderaannemers waarmee de GGz-instelling samenwerkt in dienst is ten opzichte van het totaal aantal FTE dat bij de aanvragende GGz-instellingen en/of bij een of meer onderaannemers waarmee de GGz-instellingen samenwerken in dienst is wordt verdeeld. Daarbij zal zodanige afronding van de bedragen plaatsvinden dat daarmee altijd volledige IPS-trajecten uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 9. Beschikking subsidieverlening/voorschot

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 Indien de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt verleend, geeft UWV aan de GGz-instelling een beschikking tot subsidieverlening, waarbij per trajectstartperiode ambtshalve een voorschot van 40% van de verleende subsidie voor die specifieke trajectstartperiode wordt verleend.

 • 2 Na ommekomst van 18 maanden gerekend vanaf de datum van de initiële bevoorschotting zoals bedoeld in het eerste lid, wordt, indien door de GGz-instelling is voldaan aan zijn verplichting genoemd in artikel 3, door het UWV ambtshalve een voorschot verleend. Het voorschot bedraagt 40% van de verleende subsidie voor die specifieke trajectstartperiode.

  Indien het aantal gestarte IPS-trajecten minder is dan waarvoor subsidie is verleend dan wordt het voorschot, bedoeld in dit lid, naar rato verlaagd tot het bedrag dat correspondeert met het aantal gestarte IPS-trajecten.

 • 3 Het bedrag dat op grond van het eerste en tweede lid als voorschot tezamen wordt verstrekt is nooit hoger dan 80% van het bedrag dat correspondeert met het aantal gestarte IPS-trajecten.

Artikel 10. Geen aanspraak vervolgsubsidie

[Vervallen per 20-07-2018]

Verstrekking van subsidie door het UWV op grond van deze beleidsregels kan geen aanspraken doen ontstaan op verlening van een subsidie voor een volgende trajectstartperiode.

Artikel 11. Administratie

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 De GGz-instelling draagt zorg voor een inzichtelijke en controleerbare administratie. Deze administratie bestaat uit een administratie van deelnemers aan het IPS-traject en een financiële administratie, waarin alle voor de subsidieverlening en de subsidievaststelling noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede accountantscontrole.

 • 2 De GGz-instelling draagt er zorg voor dat de in het eerste lid bedoelde administratie bewaard blijft tot en met vijf jaren na het jaar waarin de subsidie is vastgesteld.

Artikel 12. Meldingsplicht

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 De GGz-instelling doet onverwijld een schriftelijke melding aan UWV zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde omstandigheid doet zich in ieder geval, doch niet uitsluitend, voor indien er sprake is van een substantieel minder aantal gestarte IPS-trajecten dan waarop de door UWV afgegeven beschikking tot subsidieverlening is gebaseerd.

Artikel 13. Verantwoording en subsidievaststelling

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 De GGz-instelling dient per trajectstartperiode een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling dient door UWV te zijn ontvangen uiterlijk dertien weken na afloop van de datum waarop alle gestarte IPS-traject beëindigd dienen te zijn. Op aanvraag kan de termijn worden verlengd met ten hoogste dertien weken.

 • 3 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend onder gebruikmaking van een door UWV daartoe verstrekt formulier.

 • 4 Indien van de GGz-instelling niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, een aanvraag tot subsidievaststelling is ontvangen, dan verzendt UWV eenmalig een rappel met een redelijke termijn om alsnog een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen. Indien ook niet binnen laatstgenoemde termijn een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend, dan stelt UWV de subsidie binnen acht weken na afloop van de desbetreffende termijn ambtshalve vast op basis van de gegevens die in het bezit zijn van UWV.

Artikel 14. Wijze subsidievaststelling

[Vervallen per 20-07-2018]

De subsidie wordt als volgt vastgesteld:

 • 1. De subsidie wordt vastgesteld op basis van 80% van het per trajectstartperiode verleende subsidiebedrag indien het aantal gestarte IPS-trajecten gelijk is aan het aantal IPS-trajecten waarvoor de GGz-instelling op grond van artikel 8 subsidie is verleend. Indien sprake is van een lager aantal gestarte IPS-trajecten, dan wordt de subsidie vastgesteld op 80% van het bedrag dat correspondeert met het aantal gestarte IPS-trajecten.

 • 2. In aanvulling op de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, wordt de subsidie verhoogd met 20% van de per trajectstartperiode gestarte IPS-trajecten, indien het plaatsingspercentage IPS tenminste 20% bedraagt.

 • 3. In aanvulling op de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, wordt de subsidie, indien het plaatsingspercentage minder dan 20% bedraagt, verhoogd met 20% van het subsidiebedrag van een traject voor elk in de trajectstartperiode gestart IPS-traject dat heeft geleid tot een plaatsing IPS.

 • 4. In afwijking op de voorgaande leden wordt de subsidie vastgesteld op 40% als niet wordt voldaan aan de verplichtingen zoals neergelegd in dit Besluit.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-07-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op voor die datum reeds verstrekte subsidies.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 20-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels subsidieonderzoek IPS

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 11 oktober 2016

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina