Instellingsbesluit Evaluatiecommissie TO2-organisaties

[Regeling vervallen per 01-03-2017.]
Geldend van 19-10-2016 t/m 28-02-2017

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 oktober 2016, nr. WJZ/16138425, tot instelling van de Evaluatiecommissie Toegepaste Onderzoek Organisaties (TO2)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. ECN: Energieonderzoek Centrum Nederland;

 • c. TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO;

 • d. DLO: Dienst Landbouwkundig Onderzoek;

 • e. Deltares: Stichting Deltares;

 • f. NLR: Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum;

 • g. Marin: Maritime Research Institute Netherlands;

 • h. Toegepaste Onderzoek Organisaties (TO2): ECN, TNO, DLO, Deltares, NLR en Marin;

 • i. commissie: de Evaluatiecommissie Toegepaste Onderzoek Organisaties (TO2).

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 Er is een Evaluatiecommissie Toegepaste Onderzoek Organisaties (TO2) , een subcommissie TNO, een subcommissie DLO en een subcommissie ECN/ Deltares/ NLR/ Marin.

 • 2 De commissie heeft tot taak om:

  • a. het functioneren van de Toegepaste Onderzoek Organisaties (TO2) te beoordelen op de drie hoofdcriteria kwaliteit, impact en vitaliteit conform het Evaluatie en Monitoringskader Toegepast Onderzoek;

  • b. de financiële bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Defensie aan deze organisaties te evalueren op effectiviteit en efficiëntie conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE).

  • c. De subcommissies verrichten onderzoek naar het functioneren van één of meer specifieke Toegepaste Onderzoek Organisaties (TO2) en de effectiviteit en efficiëntie van de bijdragen van de Ministeries van Economische Zaken en Defensie daaraan. De rapporten van de subcommissies vormen het startpunt voor de eindevaluatie door de commissie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2017]

De voorzitter van de commissie brengt voor 1 maart 2017 zijn schriftelijke eindrapport uit aan de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vier andere leden.

 • 2 Drie leden van de commissie zijn tevens voorzitter van de subcommissie TNO, de subcommissie DLO, dan wel de subcommissie ECN/ Deltares/ NLR/ Marin. Een subcommissie bestaat uit ten hoogste tien andere leden.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie en de subcommissies geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie en de subcommissies bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie en de subcommissies verstrekken desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens en inlichtingen die zij in het kader van hun werkzaamheden voor de commissie ontvangen.

 • 2 De leden van de commissie behandelen alle verkregen gegevens en inlichtingen vertrouwelijk, tenzij zij deze op grond van een wettelijke verplichting aan een derde dienen te verstrekken of de minister toestemming heeft verleend voor het verstrekken van gegevens of inlichtingen aan derden.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op gegevens en inlichtingen die reeds anderszins openbaar zijn gemaakt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2017]

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden te rekenen vanaf 1 september 2016 tot en met 28 februari 2017 tot lid van de commissie benoemd:

  • a. de heer ir. A.H. Schaaf, te Hellendoorn, tevens voorzitter;

  • b. de heer dr. G.J. Declerck, te Herent (België), tevens voorzitter van de subcommissie TNO;

  • c. mevrouw dr. ir. M. Jonkman, te Zetten, tevens voorzitter van de subcommissie DLO;

  • d. mevrouw prof. dr. E.H.M. Moors, te Nijmegen;

  • e. de heer prof. dr. L.L.G. Soete, te Maastricht, tevens voorzitter van de subcommissie NLR/Marin/ECN/Deltares.

 • 2 Tot lid van de subcommissie TNO worden te rekenen vanaf 1 september 2016 tot en met 31 december 2016 benoemd:

  • a. de heer prof. dr. T.S. Baller, te Delft;

  • b. de heer prof. dr. L. Hordijk, te Hoevelaken;

  • c. de heer prof. dr. W. Jonker, te Groningen;

  • d. de heer prof. dr. J.A.M. Raaijmakers, te Vianen;

  • e. de heer ir. K. Visser, Rear-Admiral (ME) ret., te Gouda.

 • 3 Tot lid van de subcommissie DLO worden te rekenen vanaf 1 september 2016 tot en met 31 december 2016 benoemd:

  • a. mevrouw mr. R.M. Bergkamp, te Heemstede;

  • b. de heer dr. O.M.B. de Ponti, te Wageningen;

  • c. de heer prof. dr. M.E. Schaepman, te Zürich (Zwitserland);

  • d. de heer ir. R. Tijssens, te Capelle aan den IJssel;

  • e. de heer prof. dr. ir. H.J. de Vriend, te Oegstgeest;

  • f. de heer prof. dr. A.J.B. Zehnder, te Zürich (Zwitserland).

 • 4 Tot lid van de subcommissie ECN/ Deltares/ NLR/ Marin worden te rekenen vanaf 1 september 2016 tot en met 31 december 2016 benoemd:

  • a. de heer mr. ir. H. Huis in ’t Veld, te ‘s-Gravenhage;

  • b. de heer prof. dr. G.J. Kramer, te Wageningen;

  • c. de heer dr. ir. A. Veenman, te Laren.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2016 en vervalt met ingang van 1 maart 2017.

Artikel 10

[Vervallen per 01-03-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Evaluatiecommissie TO2-organisaties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 14 oktober 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina