Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – auditief beperkten)

Geldend van 01-12-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 11 oktober 2016, kenmerk 1025212-155823-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – auditief beperkten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 13 juli 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2015/2016, 29 248, nr. 292);

Besluit:

Artikel 1. verlenging beschikbaarheidsbijdrage

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet erin dat de uitzondering op de stapsgewijze afbouw genoemd in de aanwijzing van 11 december 2014 inzake de beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg (Stcrt. 2014, 36863) voor zorgaanbieders met een bovengemiddeld aantal cliënten met een auditieve beperking wordt gehandhaafd in 2017.

Artikel 2. hoogte beschikbaarheidsbijdrage

De Nederlandse Zorgautoriteit dient zich bij het bepalen van de beschikbaarheidsbijdrage 2017 te baseren op het in 2013 bij de instellingen uitgevoerde kostenonderzoek, en dient daarbij rekening te houden met de geleverde zorg in 2017.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers