Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling cafetariamodel defensie

Geldend van 06-07-2017 t/m heden

Regeling cafetariamodel defensie

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanvraag

 • 1 De defensieambtenaar heeft de mogelijkheid de geldswaarde van bronnen in te zetten voor één of meer doelen.

 • 2 De defensieambtenaar die van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient een aanvraag in door middel van Selfservice.

 • 3 De aanvraag bevat in ieder geval een keuze uit één bron en één doel.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1 Bronnen kunnen slechts voor doelen worden ingezet zolang zij nog niet zijn genoten of uitbetaald.

 • 2 De geldswaarde van de door de defensieambtenaar aangewezen bron wordt gereserveerd tot het moment waarop het gekozen doel, met inachtneming van eventuele fiscale eisen, wordt gerealiseerd.

 • 3 De defensieambtenaar is verplicht die informatie te verstrekken die van belang is voor de beoordeling van de aanvraag en voor de uitvoering van de toegewezen aanvraag.

 • 4 Op een gehonoreerde aanvraag kan gedurende de periode waarop deze betrekking heeft, niet meer worden teruggekomen.

Artikel 4. Bronnen

 • 1 De defensieambtenaar kan een aanvraag indienen om de belaste eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijke in te ruilen voor één of meer in artikel 5 genoemde doelen.

 • 2 De geldswaarde van de bron op het moment van de aanvraag, genoemd in het eerste lid, wordt bepaald aan de hand van de cumulatief opgebouwde aanspraak.

 • 3 Eventuele aanpassingen van het salaris met terugwerkende kracht, na de realisatie van de aanvraag, leiden niet tot herberekening van de geldswaarde van de aanspraken, genoemd in het eerste lid.

Artikel 5. Fiscaal gunstige bestedingsmogelijkheden

 • 1 Voor zover de geldende fiscale bepalingen dit mogelijk maken, wordt het verschil tussen de vergoeding reizen met eigen vervoer voor woon- werkverkeer en het fiscaal maximum van € 0,19 per kilometer als doel aangemerkt.

 • 2 De aanvraag dient uiterlijk de zevende dag van de maand waarin de eindejaarsuitkering tot uitbetaling komt, te zijn ingediend.

Artikel 6. Verhaal, verrekening of uitbetaling

 • 1 Indien achteraf blijkt dat door onjuiste informatie van de defensieambtenaar ten onrechte belastingvrij vergoedingen of verstrekkingen hebben plaatsgevonden, worden de loonheffing en sociale premies die over die vergoeding verschuldigd zijn, alsmede de eventuele boetes, alsnog op de defensieambtenaar verhaald en direct verrekend met het salaris.

 • 2 In geval van gehele of gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband, structurele wijziging in de arbeidsduur, ouderschapsverlof of buitengewoon verlof van lange duur vindt verrekening naar rato van de gewijzigde aanspraken plaats.

 • 3 Bij overlijden van de defensieambtenaar wordt een eventueel saldo ten gunste van het Ministerie van Defensie niet teruggevorderd.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2016.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling cafetariamodel defensie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert