Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beleidsregel naamgeving biociden en gewasbeschermingsmiddelen

Geldend van 19-10-2016 t/m heden

Besluit beleidsregel naamgeving biociden en gewasbeschermingsmiddelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden besluit,

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, sub c, en de artikelen 28, 29, 64 en 66 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 in samenhang met Verordening (EU) nr. 284/2013; en

gelet op de artikel 22, 69 en 72 van Verordening (EG) nr. 528/2012 in samenhang met Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013;

overwegende dat het College binnen de kaders van de wet en op basis van het principe van goed bestuur een zorgvuldig en weloverwogen beleid voert op het gebied van de naamgeving van biociden en gewasbeschermingsmiddelen;

tot herziening van het Besluit beleidsregel naamgeving toegelaten biociden en gewasbeschermingsmiddelen zoals vastgesteld in vergadering van het Ctgb C-231.7;

tot vaststelling van beleid inzake de naamgeving van biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Dit beleid zal gelden voor naamgeving van biociden en gewasbeschermingsmiddelen onder Verordening (EG) nr. 1107/2009, Verordening (EG) nr. 528/2012 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (oud).

1. Gebruikte afkortingen en termen

  • College: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

  • Verordening (EG) nr. 1107/2009: Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

  • Verordening (EG) nr. 528/2012: Verordening (EG) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.

2. Toepasselijkheid

Dit beleidsregelbesluit is van toepassing op naamgeving c.q. handelsnamen van biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

3. Werkwijze voor naamgeving

Het College accepteert geen benaming van biociden of gewasbeschermingsmiddelen die zou kunnen leiden tot verwarring bij de consument omtrent de identiteit, de risico’s of de werking van het middel. Daarbij wordt door het College met name doch niet uitsluitend gelet op het volgende:

  • a) Verwarring moet worden voorkomen door de geschreven handelsnaam. Ook mag er geen verwarring ontstaan wanneer deze handelsnaam wordt uitgesproken.

  • b) Er mag door de handelsnaam geen verwarring ontstaan over de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddelen of de biocide.

  • c) De handelsnaam mag niet misleidend zijn met betrekking tot de hazards/risico’s van het gewasbeschermingsmiddelen of de biocide.

  • d) Er mag geen verwarring ontstaat doordat de handelsnaam van het gewasbeschermingsmiddelen of de biocide geen onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van de reguliere benaming van één van de (werkzame) stoffen of van een reguliere beschrijving van de werking van het middel. Voorkomen moet worden dat reguliere aanduidingen (incl. cijfers en andere leestekens) gemonopoliseerd kunnen worden door gebruik als handelsnaam.

In geval van twijfel of een handelsnaam aan het geformuleerde beleid voldoet beslist het College over het toestaan van de handelsnaam.

4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregel naamgeving biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Ede, 10 oktober 2016

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

J.F. de Leeuw

Voorzitter