Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 april 2016, kenmerk 904796-146214-WJZ, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 44b van de Drank- en Horecawet, de artikelen 9a, eerste lid, en 11c, tweede lid, van de Tabakswet, artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen, de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, onder a, 6, onder a, 8, eerste lid, onder a, b en c, 12, 13, 14, en 16, tweede lid, van de Warenwet, artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de artikelen 12 en 13 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 8.2.1, vierde lid, van de Jeugdwet, de artikelen 2, tweede lid, en 56a van de Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 18.4.1, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 11, derde en vierde lid, en 21, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet, artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen, de artikelen 2 en 15 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de artikelen 15, eerste lid, en 18, derde lid, van de Wet op de orgaandonatie, de artikelen 11, tweede lid, 22, 24, 25, 26 en 27 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 8 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de artikelen 3.1.1, tweede lid, en 12.4.8 van de Wet langdurige zorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 mei 2016, nummer W13.16.0094/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 september 2016, kenmerk 904787-146214-WJZ, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Tabaks- en rookwarenwet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Tabaks- en rookwarenbesluit.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit actieve implantaten.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit honing.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Verpakte waters.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen.]

Artikel XIII

In afwijking van artikel 9, derde lid, van het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen zijn over de periode van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 op grond van die bepaling geen retributies verschuldigd.

Artikel XIV

[Red: Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt het Besluit ex artikel 13 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt het Besluit Jeugdwet.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt het Besluit Wfsv.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt het Besluit zorgverzekering.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WTZi.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt het Interimbesluit forensische zorg.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt het Besluit opleidingseisen apotheker.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt het Besluit gezondheidszorgpsycholoog.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt het Besluit psychotherapeut.]

Artikel XXVII

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2017/74.]

[Red: Wijzigt het Besluit Hersendoodprotocol.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt het Registratiebesluit BIG.]

Artikel XXX

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen II, XXI en XXVII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 september 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Uitgegeven de vijfde oktober 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur