Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering ter bevordering van talentontwikkeling op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur

Het Bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gezien de op 1 december 2015 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleende goedkeuring;

besluit:

Artikel 1. Doelstelling deelregeling talentontwikkeling creatieve industrie

  • 1 Deze deelregeling is van toepassing op de ondersteuning van een nieuwe generatie ontwerpers en makers, werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap. Naar verwachting zullen nieuwe generaties ontwerpers en makers zich hiermee kunnen profileren tot inspirerende voorbeelden voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek.

Artikel 2. Reikwijdte

Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verleend worden aan projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op het bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit.

Artikel 3. Beoordeling van de aanvragen

  • 1 Voorafgaand aan het besluit wordt de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de omschrijving van de verwachtingen ten aanzien van de eigen ontwikkeling beoordeeld.

  • 2 De beoordeling en de besluitvorming heeft het karakter van een tender.

Artikel 4. Beperkingen in en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden

De volgende beperkingen en voorwaarden gelden:

  • 1. de financiële ondersteuning is een projectsubsidie gericht op de ontwikkeling van individueel talent;

  • 2. aanvragers hebben maximaal vier jaar voor de datum van de aanvraag een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of mediatechnologie afgerond, bijvoorbeeld aan een academie, hogeschool of universiteit;

  • 3. de hoogte van de financiële ondersteuning voor een project wordt jaarlijks bepaald. Het Bestuur stelt de hoogte vast in het jaarlijkse activiteitenplan.

  • 4. een aanvrager kan maximaal één aanvraag in een subsidieronde indienen;

  • 5. een aanvrager kan in totaal maximaal één keer subsidie ontvangen met toepassing van deze Deelregeling.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

J. Rodermond

(directeur/bestuurder)