Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2017[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 september 2016, nr. PO/B&S/1062610, houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2017 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 97, vierde en vijfde lid, en artikel 98, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bedrag per school

Het bedrag, bedoeld in artikel 97, derde lid, onder a, van de wet wordt vastgesteld op USD 60.240,–.

Artikel 3. Bedrag per leerling

Het bedrag, bedoeld in artikel 97, derde lid, onder c, van de wet wordt vastgesteld op USD 652,60 per leerling.

Artikel 4. Aanvullende bekostiging in verband met het prijspeil voor Sint Eustatius en Saba

  • 1 Het bevoegd gezag van de scholen op Sint Eustatius en Saba ontvangt per school aanvullende bekostiging in verband met het prijspeil.

  • 2 De bekostiging bedoeld in het eerste lid bedraagt 16 procent van de voor een school berekende bekostiging op grond van de artikelen 2 en 3.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging in verband met geïsoleerde ligging

  • 1 Indien in een openbaar lichaam slechts één school is gevestigd ontvangt het bevoegd gezag van die school aanvullende bekostiging.

  • 2 De bekostiging bedoeld in het eerste lid bedraagt USD 100.400,–.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker