Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking

Geldend van 20-09-2016 t/m heden

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.

  • 2 Maximaal één subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.

  • 3 Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 120.000.

  • 4 Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 2

Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 12 september 2016 tot uiterlijk 20 oktober 2016, 12:00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 15 november 2016 tot uiterlijk 02 december 2016, 12:00 uur worden ingediend.

Artikel 3

De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013’ (Stct 2013 - nr. 29 611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Markplaats.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 7 september 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Startnotitie

1. Aanleiding en context van het subsidiethema

In het veld van werk en inkomen worden online interventies nog beperkt toegepast, maar de populariteit van online interventies groeit de laatste jaren snel. In de gezondheidszorg krijgen online interventies en therapieën een steeds belangrijkere rol. Er wordt vaak naar verwezen met de term ‘E-health’. Ze worden ingezet ter vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande zorg.

De resultaten in de zorg zijn veelbelovend, zo blijkt uit diverse overzichtsstudies. Online zorginterventies kunnen bijvoorbeeld leiden tot meer kennis, een hogere ‘eigeneffectiviteit’ (er bijvoorbeeld meer van overtuigd raken in staat te zijn gezond te eten), vaker sporten (gedrag) en minder depressies. De online zorginterventies zijn vooral gericht op het bevorderen van de gezondheid, de omgang met de gezondheidssituatie, of op preventie van ziektes. Helaas komt het onderwerp arbeidsparticipatie hierin nog weinig expliciet aan de orde. Toch zijn er wel degelijk kansen voor online bevordering van arbeidsparticipatie.

In 2014 heeft UWV onderzoekssubsidie verstrekt om een impuls te geven aan online interventies gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. In dit kader zijn er twee onderzoeken verricht naar de ideale online interventie (oftewel een hypothetische best practice). Het ene onderzoek betrof werklozen met een psychische aandoening en het andere werknemers met een chronisch ziekte. De gecombineerde resultaten van de onderzoeken staan beschreven in het UWV Kennisverslag 2015-3. Het blijkt dat de ideale interventie bestaat uit verschillende interactieve modules die als bouwstenen drie elementen bevatten: generieke modules over werkbehoud of het verkrijgen van werk, ziektespecifieke modules over de relatie tussen werken en gezondheidsklachten, en een sociale component die de mogelijkheid biedt tot interpersoonlijk online contact.

2. Doelstelling van het subsidiethema

UWV stelt via deze oproep onderzoekssubsidie beschikbaar om een verdere impuls te geven aan online interventies gericht op arbeidsparticipatie (werkbehoud en/of werkhervatting). Hiermee wil UWV bijdragen aan inzichten in hoe online interventies de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheids- en/of arbeidsbeperking kunnen bevorderen en welke online interventies daarbij kansrijk zijn. Dit huidige subsidiethema legt de nadruk op online interventies in de praktijk.

Het doel van deze onderzoekssubsidie is (I) het creëren van overzicht in Nederlandstalige (Nederlandse en Vlaamse) bestaande online interventies gericht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking en (II) informatie over de status van deze interventies (theoretische basis, gebruiksfrequentie, kosten, effecten e.d.) te vergroten, en op overzichtelijke en toegankelijke wijze bijeen te brengen. UWV constateert namelijk dat het ingewikkeld is zicht te krijgen op welke online interventies gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie er de afgelopen jaren op diverse plekken in Nederland zijn ontwikkeld en inmiddels worden gebruikt. Bovendien is het lastig de verschillende online interventies op waarde te schatten. Inzicht hierin kan mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen in het maken van de best passende keuze voor een online programma. Onderzoek laat immers zien dat maatwerk belangrijk is. Ook helpt het professionals in het veld van werk en inkomen om mensen gemakkelijker en effectiever te ondersteunen in het maken van de juiste keuze.

De twee onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het vorige subsidiethema bieden volgens UWV aanknopingspunten om de waarde en effecten van online interventies op een overzichtelijke wijze in kaart te brengen. Zo zou bijvoorbeeld het uit de onderzoeken gedestilleerde conceptueel model van de hypothetische online interventie een leidraad kunnen zijn voor het categoriseren en waarderen van bestaande online interventies. UWV vraagt de onderzoeksinstelling in de subsidieaanvraag duidelijk aan te geven op welke wijze deze (en andere onderzoeks-)resultaten worden benut in het project, zodat geen dubbel werk wordt verricht.

U kunt een onderzoeksvoorstel indienen binnen dit subsidiethema als uw voorstel het hiervoor beschreven doel dient. UWV geeft daarbij de voorkeur aan een project waarin zowel de bestaande online interventies, als de kenmerken van deze interventies (inclusief het (potentiële) effect) op overzichtelijke wijze in kaart worden gebracht. U kunt een onderzoeksvoorstel indienen binnen dit subsidiethema als uw voorstel minimaal de volgende onderdelen bevat:

  • I. Het inventariseren van alle bestaande Nederlandstalige online interventies – in Nederland en België – die zijn gericht op arbeidsparticipatie (werkbehoud of werkhervatting/re-integratie).

  • II. Het in beeld brengen van de inhoud en het effect van de geïdentificeerde online interventies (denk bijvoorbeeld aan doel, doelgroep, theoretische basis, gebruik, resultaten, kosten).

  • III. Het (op basis van I en II) ontwikkelen van een menukaart/interventiewijzer of vergelijkbaar product van online interventies in Nederland en België, met daarin een hiërarchie aangebracht.

De effecten van online interventies zijn nog niet altijd uitvoerig in kaart gebracht. Wij wijzen de subsidieaanvrager er daarom op dat het binnen deze subsidie ook mogelijk is om aanvullend een verdiepend onderzoek naar de effecten van een aantal van de geïdentificeerde online interventies uit te voeren.

Ten aanzien van onderdeel II geldt dat UWV van de subsidieaanvrager in de aanvraag een werkbare en onderbouwde keuze voor een definitie van ‘effect’ verwacht.

Ten aanzien van onderdeel III is het van belang dat een menukaart/interventiewijzer daadwerkelijk benut gaat worden door de beoogde gebruikers: werkzoekenden met een arbeidsbeperking en professionals in het veld van werk en inkomen. De interventiewijzer dient de gebruikers te helpen in het vinden van een passende vorm van online ondersteuning ter verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. De onderzoeksinstelling dient in de aanvraag aan te geven hoe zij draagvlak en daadwerkelijke benutting van een dergelijk product wil gaan realiseren.

Tevens is het van belang dat het product geen momentopname is. De aanvrager dient daarom aan te geven op welke wijze zal worden geborgd dat het product vindbaar en actueel blijft (denk hierbij ook aan de infrastructuur, hoe nieuwe interventies geïntegreerd worden en de eventuele beoordeling van kwaliteit). Met betrekking tot de aangebrachte hiërarchie geldt dat UWV van de subsidieaanvrager verwacht dat deze op onderbouwde wijze tot stand zal komen, rekening houdend met de gebruiker en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Het gaat bij dit subsidiethema specifiek om online interventies gericht op arbeidsre-integratie, werkhervatting, en/of behoud van arbeid bij mensen met een gezondheids- en/of arbeidsbeperking. De subsidieaanvrager kan kiezen voor een afbakening van de doelgroep. Deze afbakening dient in de aanvraag te worden toegelicht en onderbouwd.

UWV wijst erop dat het mogelijk is om expertises van verschillende onderzoeksinstellingen te combineren en de samenwerking te zoeken bij de uitvoering van dit onderzoek.