Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, enz. (selectieve [...] ter beperking overlastgevend en crimineel gedrag)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is te voorzien in selectieve woningtoewijzing om de overlast en criminaliteit in complexen, straten en gebieden met een grootstedelijke problematiek te beperken en de huidige praktijk te voorzien van een wettelijk kader;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet 2014.]

Artikel III

In gebieden die door Onze Minister op grond van artikel 5 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek voor de inwerkingtreding van deze wet zijn aangewezen voor de toepassing van de maatregelen uit hoofdstuk 3 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, kunnen voor de periode van de aanwijzing de maatregelen uit de artikelen 8 en 9 van die Wet worden toegepast.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 23 augustus 2016

De Minister voor Wonen en Rijksdienst ,

S.A. Blok

Uitgegeven de veertiende september 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur