Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling digitale vervanging personele archiefbescheiden Financiën

Geldend van 07-09-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 5 juli 2016, nr. 6322 betreffende de digitale vervanging van personele archiefbescheiden van het ministerie van Financiën in het systeem cRMA van P-Direkt

Artikel 1

De originele papieren personele archiefbescheiden die volgens het op 16 augustus 2007 vastgestelde Basis Selectie Document 168 (BSD 168) ‘Overheidspersoneel P-Direkt’, voor vernietiging dan wel voor permanente bewaring in aanmerking komen van het ministerie van Financiën in het systeem cRMA van P-Direkt, worden overeenkomstig de artikelen 2, 3 en 4 van deze regeling digitaal vervangen.

Artikel 2

De digitale vervanging geschiedt overeenkomstig de eisen die artikel 26b Archiefregeling daaraan stelt en met inachtneming van artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdelen c en d, Archiefbesluit 1995. De digitale vervanging behelst tevens de daadwerkelijke vernietiging van de oorspronkelijke papieren documenten anders is er geen sprake van vervanging.

Artikel 3

De digitale vervanging geschiedt volgens de specificaties vastgesteld in het Handboek Digitale Vervanging Personeelsdossiers en het Handboek Organiek en specifiek.

Artikel 4

De digitale vervanging betreft personele archiefbescheiden van alle medewerkers van het ministerie van Financiën en is vanaf 1 januari 2015 toepasbaar voor die documenten die op de in het Handboek Digitale Vervanging Personeelsdossiers beschreven wijze zijn gereproduceerd.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling digitale vervanging personele archiefbescheiden Financiën.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van het Handboek Digitale Vervanging Personeelsdossiers en het Handboek Organiek en specifiek van het ministerie van Financiën, die liggen ter inzage bij het Service- en Informatiecentrum Bedrijfsvoering (SICB) van het ministerie van Financiën.

Den Haag, 5 juli 2016

Secretaris-generaal

M.R. Leijten

Bijlage Handboek Digitale Vervanging Personeelsdossiers

[Red: Het Handboek Digitale Vervanging Personeelsdossiers ligt ter inzage bij het Service- en Informatiecentrum Bedrijfsvoering (SICB) van het ministerie van Financiën.]

Bijlage Handboek Organiek en specifiek

[Red: Het Handboek Organiek en specifiek ligt ter inzage bij het Service- en Informatiecentrum Bedrijfsvoering (SICB) van het ministerie van Financiën.]