Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen[Regeling vervalt per 01-11-2018.]

Geldend van 23-08-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 augustus 2016, nr. VO/999593, houdende regels voor de tegemoetkoming in de studiekosten van masteropleidingen voor het onderwijs (Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 4, eerste en tweede lid, en 5 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Doelstelling

De minister kan ten behoeve van de tegemoetkoming in de studiekosten voor de studiejaren 2016–2017 tot en met 2018–2019 eenmalig subsidie verstrekken aan een student die zich heeft ingeschreven voor een masteropleiding als bedoeld in artikel 4.

Artikel 4. Reikwijdte

De regeling is uitsluitend van toepassing op studenten die:

de pabo met goed gevolg hebben afgerond en staan ingeschreven voor één van de volgende masteropleidingen:

 • a. special education needs;

 • b. leren en innoveren;

 • c. talentontwikkeling en diversiteit;

 • d. pedagogiek;

 • e. pedagogische wetenschappen;

 • f. onderwijskunde; of

staan ingeschreven voor een eenjarige of tweejarige masteropleiding aan een lerarenopleiding die een eerstegraads bevoegdheid oplevert in één van de volgende tekortvakken:

 • g. Nederlands;

 • h. Frans;

 • i. Duits;

 • j. Engels;

 • k. Grieks;

 • l. Latijn;

 • m. informatica;

 • n. natuurkunde;

 • o. wiskunde; of

 • p. scheikunde.

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1 Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager ingeschreven te staan voor een masteropleiding als bedoeld in artikel 4:

  • a. onder a, b, c, d, e of f, en niet eerder dan ten hoogste in het kalenderjaar, vijf jaar voorafgaand aan het studiejaar het examen van de pabo met goed gevolg te hebben afgelegd; of

  • b. onder a, b, c, d, e of f, het examen van de pabo met goed gevolg te hebben afgelegd en niet eerder dan ten hoogste in het kalenderjaar, vijf jaar voorafgaand aan het studiejaar een deficiëntieopleiding, voorbereidend op de betreffende masteropleiding, met goed gevolg te hebben afgelegd; of

  • c. onder g, h, i, j, k, l, m, n, o of p, en niet eerder dan ten hoogste in het kalenderjaar, vijf jaar voorafgaand aan het studiejaar een bacheloropleiding of masteropleiding met goed gevolg te hebben afgelegd; of

  • d. onder g, h, i, j, k, l, m, n, o of p, en niet eerder dan ten hoogste in het kalenderjaar, vijf jaar voorafgaand aan het studiejaar een deficiëntieopleiding, voorbereidend op de betreffende masteropleiding, met goed gevolg te hebben afgelegd; of

  • e. onder g, h, i, j, k, l, m, n, o of p, en niet eerder dan ten hoogste in het kalenderjaar, vijf jaar voorafgaand aan het studiejaar op grond van artikel 7.18 van de WHW de graad Doctor verleend te hebben gekregen.

 • 3 Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager die staat ingeschreven voor een masteropleiding als bedoeld in artikel 4, onder a, b, c, d, e of f, in aanvulling op de aanvraag een stage- dan wel onderzoeksovereenkomst met een schoolbestuur voor primair onderwijs in te dienen. De overeenkomst wordt ingediend tijdens de studieduur.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1 Voor de subsidieverlening is voor de jaren 2016 en 2017 een bedrag van € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor studenten die een masteropleiding volgen als bedoeld in artikel 4, onder a, b, c of d, en in dat kader een stage- of onderzoeksopdracht uitvoeren op een school voor primair onderwijs of bij het bestuur van een school voor primair onderwijs.

 • 2 Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is een bedrag van € 3 miljoen per jaar beschikbaar voor studenten die een masteropleiding volgen als bedoeld in:

Artikel 7. Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt:

Artikel 8. Subsidieaanvraag

 • 1 De subsidieaanvraag geschiedt overeenkomstig het aanvraagformulier dat via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs beschikbaar wordt gesteld.

 • 2 Subsidie kan voor de studiejaren 2016–2017 tot en met 2018–2019 worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 oktober van het jaar waarin de aanvrager met de masteropleiding begint.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan subsidie voor de opleidingen, bedoeld in artikel 4, onder a tot en met f, niet worden aangevraagd voor het studiejaar 2018–2019.

Artikel 9. Weigeringsgronden

 • 1 Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, weigert de minister een subsidieaanvraag, indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming van de minister ontvangt of heeft ontvangen voor het volgen van de masteropleiding.

 • 2 Onder tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, wordt niet verstaan studiefinanciering in de zin van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 10. Verdeling beschikbare middelen

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 11. Subsidieverplichting

De subsidieontvanger behaalt uiterlijk een jaar na afloop van de studieduur het diploma van de masteropleiding.

Artikel 12. Betaling

 • 1 Het subsidiebedrag wordt niet eerder dan drie maanden voordat de opleiding aanvangt, aan de subsidieontvanger uitbetaald.

 • 2 In aanvulling op de aanvraag waarvoor een stage- dan wel onderzoeksovereenkomst, bedoeld in artikel 5, derde lid, moet worden ingediend, wordt het subsidiebedrag niet eerder uitbetaald dan nadat de stage- dan wel onderzoeksovereenkomst is ingediend.

Artikel 13. Subsidievaststelling

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de ambtshalve vaststellingsbeschikking, indien de subsidieontvanger het diploma niet binnen de studieduur kan behalen en daarvan onverwijld melding maakt bij de minister, binnen 22 weken na afloop van een jaar na de studieduur genomen, of, indien de subsidieontvanger al op de hoogte is op welke datum hij het diploma zal behalen, 22 weken na afloop van de dag waarop het diploma wordt behaald.

Artikel 14. Hardheidsclausule

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

Artikel 15. Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt per 1 november 2018.

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen.

Artikel 17. Wijziging Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017

[Red: Wijzigt de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker