Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 2016, kenmerk 942707-148296-MC, inzake regulering ergotherapie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 19 november 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2015/16, 29 538, nr. 199);

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2017 voor ergotherapie prestaties met een vrij tarief vast als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers