Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (1976) 1977–2004 (2005)

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 2016, kenmerk 1003855-153983-OBP, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van de Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO) met taakvoorgangers over de periode (1976) 1977–2004 (2005)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder c, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies d.d. 11 juli 2016, kenmerk 2016-16552, van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO), met taakvoorgangers, over de periode (1976) 1977–2004 (2005), die zijn opgenomen in de inventaris onder het in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummer. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

inventarisnummer:

beperkt openbaar tot 1 januari:

246

2033

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het in artikel 1 genoemde inventarisnummer is, tot onbeperkte openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Verzoeken tot raadpleging of gebruik van deze archiefbescheiden kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de algemeen rijksarchivaris.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van de archiefbescheiden geborgen onder het in artikel 1 genoemde inventarisnummer is, tot onbeperkte openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

de plv. Secretaris-Generaal

,

G.E.A. van Craaikamp