Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2016

[Regeling vervalt per 10-11-2021.]
Geldend van 10-11-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 augustus 2016 nr. BOACAT2016/052, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Steenwijkerland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Steenwijkerland van 20 juni 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van

 • a) Controleur Openbare Ruimte

 • b) Toezichthouder BAG

 • c) Toezichthouder Milieu, welzijn en infrastructuur

in dienst van de gemeente Steenwijkerland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon Opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 15 personen in het domein I, Openbare Ruimte en 5 personen in domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

Artikel 6

 • 1 De gemeente Steenwijkerland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2011 van 1 november 2011 nr. 5714046/Justis/11 zal vervallen op 10 november 2016.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 november 2016 en vervalt met ingang van 10 november 2021.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 augustus 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina