Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als nationale coördinatiebureau [...] 9 EURES-verordening en aanwijzing vertegenwoordigers

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 augustus 2016, 2016-0000171123, tot aanwijzing van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als het nationale coördinatiebureau als bedoeld in artikel 9 van de EURES-verordening en aanwijzing van vertegenwoordigers van het nationale coördinatiebureau

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, eerste lid, en artikel 14 van Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt onder verordening verstaan:

Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013.

Artikel 2

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt aangewezen als het nationale coördinatiebureau, bedoeld in artikel 9 van de verordening.

Artikel 3

Mevrouw Jeannette van Yperen (Manager NCO) en de heer Harry van den Berg (Business Adviseur NCO) worden aangewezen als vertegenwoordigers van het nationale coördinatiebureau in de coördinatiegroep, bedoeld in artikel 14 van de verordening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 augustus 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher