Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

Geldend van 11-08-2016 t/m heden

Wet van 15 juli 2016 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om regels te stellen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel Ia

[Red: Wijzigt de Wet bekostiging financieel toezicht.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel VI

Artikel VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt ten aanzien van artikel Ia terug tot en met 3 juli 2016.

Artikel VIII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Ermionida, 15 juli 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiƫn,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de tiende augustus 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur