Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke subsidieregeling orthocommunicatieve behandeling[Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 01-08-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 2016, kenmerk 988217-152889-LZ, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van orthocommunicatieve behandeling van autisme in 2015 en 2016 (Tijdelijke subsidieregeling orthocommunicatieve behandeling)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.5.1 van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1.1 [Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • accountant: accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • orthocommunicatieve behandeling: Behandeling ZG auditief (H333) als bedoeld in de Beleidsregel CA-BR 1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 (Stcrt. 2014, nr. 20831) en de Beleidsregel CA-BR-1610a Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016 (Stcrt. 2015, nr. 39902) van de zorgautoriteit van verzekerden met een stoornis in het autistische spectrum;

 • jaarrekening: jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • minister: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • verblijfszorg: behandeling gepaard met zorg, verblijf en dagbesteding in een instelling zoals aangeduid als zorgprofiel ZG auditief Wonen met intensieve begeleiding en verzorging (2ZG aud) in de voor 2015 en 2016 geldende Beleidsregels Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten van de zorgautoriteit;

 • vervoersdag: dag waarop een verzekerde wordt vervoerd van en naar de plaats waar de extramurale behandeling wordt geboden;

 • verzekerde: persoon die overeenkomstig de Wet langdurige zorg is verzekerd.

Artikel 1.2 [Vervallen per 01-01-2017]

Het Zorginstituut kan aan een zorgaanbieder voor de kalenderjaren 2015 en 2016 een subsidie verstrekken ten behoeve van orthocommunicatieve behandeling, al dan niet gepaard gaand met vervoer, of ten behoeve van verblijfszorg.

Artikel 1.3 [Vervallen per 01-01-2017]

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 1.4 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verstrekken van de subsidies bedraagt voor het jaar 2015 € 7.800.000.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verstrekken van de subsidies bedraagt voor het jaar 2016 € 7.800.000.

Artikel 1.5 [Vervallen per 01-01-2017]

Subsidie wordt slechts verleend aan een zorgaanbieder die in 2014 orthocommunicatieve behandeling heeft verleend aan verzekerden met een stoornis in het autistisch spectrum en deze behandelingen gedeclareerd en betaald heeft gekregen op grond van de prestaties Behandeling ZG auditief als bedoeld in de beleidsregel CA-300-584 Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 (Stcrt. 2013, nr. 18614) en de prestaties zorgzwaartepakketten voor de sector Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief (ZGAud) in de door de zorgautoriteit vastgestelde Beleidsregel CA-300-579 Prestatiebeschrijvingen en tarieven Zorgzwaartepakketten (Stcrt. 2013, nr. 18614) van de zorgautoriteit.

Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2017]

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • a. orthocommunicatieve behandeling van verzekerden die daaraan, naar het oordeel van de medisch adviseur van de subsidieontvanger, behoefte hebben als gevolg van een stoornis in het autistisch spectrum;

 • b. verblijf als dat verblijf, naar het oordeel van de medisch adviseur van de subsidieontvanger, medisch noodzakelijk is in verband met de orthocommunicatieve behandeling;

 • c. behandeling die niet op grond van een andere wettelijke bepaling kan worden vergoed;

 • d. trajecten, bestaande uit een of meerdere behandelingen, die zijn aangevangen voor 26 oktober 2015.

Artikel 1.7 [Vervallen per 01-01-2017]

De prestatie Vervoersdag komt slechts voor subsidie in aanmerking als vervoer heeft plaatsgevonden in combinatie met de prestatie Behandeling.

Hoofdstuk 2. Aanvraag [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2.1 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 De aanvraag tot verlening van de subsidie ten behoeve van 2015 en 2016 wordt ontvangen voor 1 mei 2016.

Artikel 2.2 [Vervallen per 01-01-2017]

De aanvrager doet in de aanvraag tot verlening van de subsidie een onderbouwde opgave van het totaal aantal te verlenen uren orthocommunicatieve behandeling, het totaal aantal te verlenen vervoersdagen en het totaal aantal te verlenen dagen verblijfszorg.

Artikel 2.3 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voor een aanvraag tot verlening van de subsidie wordt een door het Zorginstituut vastgesteld formulier gebruikt.

 • 2 Het aanvraagformulier wordt ondertekend door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen.

Artikel 2.4 [Vervallen per 01-01-2017]

De aanvraag tot verlening van de subsidie gaat vergezeld van:

 • a. een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd; en

 • b. indien de aanvraag is ondertekend door een of meer andere personen dan de personen die op grond van de statuten bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen: een afschrift van de volmacht voor het ondertekenen van de aanvraag.

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt het Zorginstituut de subsidieaanvrager in de gelegenheid de aanvraag tot verlening van de subsidie binnen drie weken aan te vullen.

 • 2 Het Zorginstituut kan besluiten de aanvraag niet te behandelen indien de aanvraag binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, niet of niet voldoende is aangevuld.

Hoofdstuk 3. Verlening en verplichtingen [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3.1 [Vervallen per 01-01-2017]

Het Zorginstituut besluit binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag over de verlening van de subsidie.

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-01-2017]

De subsidieontvanger zorgt ervoor dat:

 • a. de doelstellingen van de gesubsidieerde activiteiten op doelmatige wijze worden nagestreefd,

 • b. de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten op verantwoorde wijze wordt bestuurd, en

 • c. de voor de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten benodigde middelen op verantwoorde wijze worden beheerd.

Artikel 3.3 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidieontvanger houdt een zodanig ingerichte administratie bij dat daarin altijd kan worden nagegaan:

  • a. het totaal aantal verleende uren orthocommunicatieve behandeling aan cliënten met autisme spectrum stoornis;

  • b. het totaal aantal vervoersdagen;

  • c. het totaal aantal verblijfsdagen;

  • d. het aantal verleende uren orthocommunicatieve behandeling per verzekerde;

  • e. het aantal vervoersdagen per verzekerde;

  • f. het aantal verblijfsdagen met en zonder dagbesteding per verzekerde;

  • g. de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen.

 • 2 De administratie wordt op overzichtelijke, controleerbare en doelmatige wijze ingericht.

 • 3 De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende tien jaren bewaard.

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidieontvanger meldt meteen aan het Zorginstituut als:

  • a. het tijdens de periode waarvoor de subsidie is verleend aannemelijk is geworden dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht,

  • b. het aannemelijk is geworden dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan, of

  • c. zich andere omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 2 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 3.5 [Vervallen per 01-01-2017]

De subsidieontvanger werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens het Zorginstituut ingesteld onderzoek dat erop is gericht het Zorginstituut inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie. De subsidieontvanger verplicht zijn accountant tot medewerking aan het onderzoek.

Hoofdstuk 4. Vaststelling [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 4.1 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidieontvanger dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ten behoeve van 2015 binnen 22 weken na publicatie van deze regeling in de Staatscourant.

 • 2 De subsidieontvanger dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ten behoeve van 2016 binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar.

 • 3 Het Zorginstituut kan ontheffing verlenen van de termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 4.2 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voor een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een door het Zorginstituut vastgesteld formulier gebruikt.

 • 2 Het aanvraagformulier wordt ondertekend door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen.

Artikel 4.3 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidieontvanger doet in de aanvraag tot vaststelling van de subsidie opgave van het in het jaar waarvoor de subsidie is verleend, verleende:

  • a. totaal aantal verleende uren orthocommunicatieve behandeling aan cliënten met autisme spectrum stoornis;

  • b. totaal aantal vervoersdagen;

  • c. totaal aantal verblijfsdagen met en zonder dagbesteding.

 • 2 De subsidieontvanger toont in de aanvraag tot vaststelling aan dat voldaan is aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de verleende subsidie.

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-01-2017]

De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van:

 • a. een assurancerapport van een accountant dat is opgesteld overeenkomstig een door het Zorginstituut vastgesteld model met inachtneming van een door het Zorginstituut vastgesteld protocol;

 • b. een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger, opgesteld door een accountant overeenkomstig een door het Zorginstituut vastgesteld model met inachtneming van een door het Zorginstituut vastgesteld protocol;

 • c. de jaarrekening.

Artikel 4.5 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidie wordt per prestatie vastgesteld op het aantal prestaties dat de subsidieontvanger in het jaar waarvoor de subsidie is verstrekt heeft verleend vermenigvuldigd met in 2015:

  • € 118,87 per uur voor Behandeling;

  • € 16,72 per Vervoersdag;

  • € 259,37 per dag voor Verblijfszorg zonder dagbesteding

  • € 319,25 per dag voor Verblijfszorg met dagbesteding

  in 2016:

  • € 118,35 per uur voor Behandeling;

  • € 19,91 per Vervoersdag;

  • € 280,86 per dag voor Verblijfszorg zonder dagbesteding

  • € 344,43 per dag voor Verblijfszorg met dagbesteding

 • 2 De prestatie Behandeling komt niet voor subsidie in aanmerking in combinatie met de prestatie Verblijfszorg.

 • 3 De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op het maximum bedrag van de verleende subsidie.

Artikel 4.6 [Vervallen per 01-01-2017]

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie neemt het Zorginstituut een besluit op de aanvraag.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016 en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling orthocommunicatieve behandeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn