Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van het Fonds Podiumkunsten tot wijziging van de Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Artikel I

[Red: Wijzigt de Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten.]

Artikel II

Op subsidies die zijn verleend op basis van de in Artikel I genoemde paragrafen, blijft het bepaalde in die paragrafen van toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,

namens deze,

H. Post,

directeur / bestuurder