Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit experiment cross-over kwalificaties[Regeling vervalt per 01-08-2025.]

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Besluit van 8 juli 2016, houdende bepalingen voor een experiment met cross-over kwalificaties in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment cross-over kwalificaties)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 29 april 2016, nr. WJZ/928812 (wp10595), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 11a.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 juni 2016, nr. WO5.16.0111/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2016, nr. 1011208 (ID6684), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • bestaande kwalificatie: kwalificatie als bedoeld in artikel 7.1.3 van de wet;

 • bekostigde instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onder b, van de wet, die uit ’s Rijks kas wordt bekostigd;

 • cohort: tijdvak lopend van het eerste jaar van een opleiding tot en met het laatste jaar, uitgaande van de studieduur als bedoeld in artikel 7.2.4a van de wet;

 • cross-over kwalificatie: een kwalificatie die niet bij een opleidingsdomein behoort, maar waarin delen van kwalificaties uit twee of meer opleidingsdomeinen worden samengevoegd tot een nieuwe, domeinoverschrijdende kwalificatie;

 • eindtoets: uiteindelijke beoordeling van de aanvraag, als bedoeld in artikel 14, eerste lid;

 • experiment: tijdelijke mogelijkheid om een cross-over kwalificatie tot stand te brengen en op basis daarvan een experimentele opleiding te verzorgen;

 • experimentele opleiding: opleiding waaraan een cross-over kwalificatie ten grondslag ligt;

 • ingangstoets: eerste beoordeling van de aanvraag, als bedoeld in artikel 14, eerste lid;

 • instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, of artikel 1.4.1, vierde lid, van de wet;

 • niet-bekostigde instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.4.1 van de wet,

 • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister van Economische Zaken;

 • opleiding: beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de wet, waaronder ook een experimentele opleiding;

 • wet: Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Artikel 2. Doel en duur van het experiment

 • 1 Het doel van het experiment is te onderzoeken of er behoefte is aan cross-over kwalificaties en de daarop gebaseerde opleidingen en of de in dit besluit neergelegde procedure om deze tot stand te brengen, doelmatig is.

 • 2 Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.

Artikel 3. Doel van cross-over kwalificaties

Het doel van cross-over kwalificaties is dat er opleidingen kunnen komen die zijn toegesneden op nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer opleidingsdomeinen liggen, opdat snel kan worden tegemoet gekomen aan de vraag van het bedrijfsleven.

Artikel 4. Afwijking van de wet en het Uitvoeringsbesluit WEB

Artikel 5. Toestemming minister

Om een cross-over kwalificatie tot stand te brengen en een experimentele opleiding te geven die daarop is gebaseerd, is toestemming van Onze minister vereist.

Artikel 6. Vereisten cross-over kwalificatie

 • 1 De cross-over kwalificatie is opgebouwd uit delen van bestaande kwalificaties uit twee of meer opleidingsdomeinen.

 • 2 De cross-over kwalificatie bevat het geheel van bekwaamheden die een gediplomeerde van de daarop gebaseerde experimentele opleiding kwalificeren voor het functioneren in een beroep of een groep van samenhangende beroepen. De cross-over kwalificatie kent inhoudelijke samenhang.

 • 3 De cross-over kwalificatie is niet noodzakelijk indien voor een beroep een opleiding kan worden vormgegeven op basis van een bestaande kwalificatie of cross-over kwalificatie, al dan niet in combinatie met keuzedelen.

 • 4 De cross-over kwalificatie heeft arbeidsmarktrelevantie.

Artikel 7. Vereisten experimentele opleiding

 • 3 De keuzedelen die bij een experimentele opleiding worden aangeboden, vallen niet samen met een of meer onderdelen van de cross-over kwalificatie.

Artikel 8. Overige vereisten

 • 1 De instelling heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een of meer bedrijven.

 • 2 Een instelling neemt met maximaal 10 experimentele opleidingen deel aan het experiment.

 • 3 De instelling voorziet in een terugvaloptie, waardoor deelnemers tussentijds kunnen uitstromen naar een andere verwante opleiding.

Artikel 9. Model en toetsingskader

Ten behoeve van de aanvraag van een cross-over kwalificatie en de daarop gebaseerde experimentele opleiding wordt bij ministeriële regeling een model vastgesteld, alsmede een toetsingskader.

Artikel 10. Informatieverplichting bevoegd gezag

 • 1 Over de experimentele opleidingen verstrekt het bevoegd gezag, voorafgaand aan de inschrijvingen, zodanige informatie dat de deelnemers zich goed kunnen voorbereiden op de gestelde eisen en zich tijdig een goed oordeel kunnen vormen over de inhoud en de inrichting van het te volgen onderwijs en de examens, alsmede de voor deze deelnemers geldende terugvalopties. Deze informatie ziet ten minste op:

  • a. de instelling,

  • b. het aanbod van beroepsopleidingen en experimentele opleidingen,

  • c. het arbeidsmarktperspectief na beëindiging van de desbetreffende opleidingen,

  • d. de inhoud en de inrichting van het te volgen onderwijs,

  • e. de examinering,

  • f. de vooropleidingseisen, en

  • g. de kwaliteit van de verschillende opleidingen waaronder het oordeel van de inspectie ter zake,

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt desgevraagd aan Onze Minister informatie over de experimentele opleidingen die de instelling verzorgt en verleent medewerking aan de monitoring en evaluatie van het experiment.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en beschikking

Artikel 11. Aanvraag (algemeen)

 • 1 Een instelling die een experimentele opleiding wil verzorgen, dient bij Onze Minister een aanvraag in voor het tot stand brengen van een cross-over kwalificatie.

 • 2 Een instelling die een experimentele opleiding wil verzorgen op basis van een reeds bestaande cross-over kwalificatie, dient bij Onze Minister een aanvraag in voor het verzorgen van de experimentele opleiding.

 • 3 Onderdeel van de aanvraag van een bekostigde instelling is een verzoek om de op de cross-over kwalificatie gebaseerde experimentele opleiding voor bekostiging in aanmerking te brengen.

 • 4 Onderdeel van de aanvraag van een niet-bekostigde instelling is een verzoek om aan de met goed gevolg afgelegde examens of onderdelen van examens van een experimentele opleiding, een diploma of certificaat te verbinden, als bedoeld in artikel 1.4.1 van de wet.

Artikel 12. Aanvraag (te verstrekken informatie)

 • 1 De aanvraag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, bevat de volgende informatie:

  • a. een beschrijving van de cross-over kwalificatie, waarbij wordt vermeld:

   • 1°. de naam van de cross-over kwalificatie en de daaruit voortvloeiende naam van de opleiding;

   • 2°. op welke opleidingsdomeinen de cross-over kwalificatie betrekking heeft;

   • 3°. uit welke bestaande kwalificaties en daarbinnen uit welke delen de cross-over kwalificatie wordt samengesteld;

   • 4°. op welke leerweg of leerwegen de cross-over kwalificatie is gericht;

   • 5°. op welke soort opleiding, als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b tot en met d, van de wet, de cross-over kwalificatie is gericht;

   • 6°. op welk beroep of groep van beroepen de cross-over kwalificatie is gericht;

  • b. welke keuzedelen bij de cross-over kwalificatie behoren;

  • c. een toelichting op de arbeidsmarktrelevantie van het beroep waarop de cross-over kwalificatie is gericht;

  • d. een samenwerkingsovereenkomst met één of meer bedrijven, waaruit blijkt dat in de regio behoefte is aan de cross-over kwalificatie;

  • e. de terugvalopties voor de deelnemer die voortijdig uitstroomt uit de experimentele opleiding;

  • f. een inschatting van het aantal cohorten en het aantal deelnemers dat de instelling verwacht in te schrijven per cohort.

 • 2 Ten behoeve van de eindtoets geeft de instelling informatie over de uitwerking van de cross-over kwalificatie, conform het model en toetsingskader als bedoeld in artikel 9.

 • 3 De aanvraag, bedoeld in artikel 11, tweede lid, bevat de informatie, bedoeld in het eerste lid, onder a, ten eerste en ten vierde, en onder b tot en met f.

Artikel 13. Aanvraag (termijnen)

 • 1 Een aanvraag kan worden ingediend uiterlijk op 15 september van het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarin de instelling de experimentele opleiding beoogt te starten, met dien verstande dat:

  • a. een aanvraag voor het aanbieden van een vierjarige opleiding uiterlijk op 15 september 2020 wordt ingediend;

  • b. een aanvraag voor het aanbieden van een driejarige opleiding uiterlijk op 15 september 2021 wordt ingediend; en

  • c. een aanvraag voor het aanbieden van een tweejarige opleiding uiterlijk op 15 september 2022 wordt ingediend.

 • 2 De informatie, bedoeld in het eerste lid van artikel 12, wordt verstrekt bij de aanvraag. De informatie, bedoeld in het tweede lid van artikel 12, wordt verstrekt uiterlijk 9 weken nadat Onze minister heeft laten weten dat de in het eerste lid bedoelde informatie voldoende is.

Artikel 14. De beoordeling

 • 1 De beoordeling van de aanvraag is gesplitst in een ingangstoets en een eindtoets. De ingangstoets wordt gebaseerd op de vereisten van de artikelen 6 tot en met 8, de eisen die rechtstreeks voortvloeien uit de wet en de informatie, bedoeld in het eerste lid dan wel het derde lid van artikel 12. Indien de ingangstoets ten aanzien van een aanvraag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, positief is beoordeeld, verstrekt de indiener de informatie, bedoeld in het tweede lid van artikel 12, ten behoeve van de eindtoets.

 • 2 De Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven brengt over de ingediende aanvragen advies uit aan Onze minister, zowel ten behoeve van de ingangstoets als van de eindtoets.

Artikel 15. De beschikking

 • 2 Indien Onze minister de aanvraag afwijst op grond van de ingangstoets, wordt de desbetreffende beschikking afgegeven binnen negen weken nadat de informatie, bedoeld in het eerste lid dan wel het derde lid van artikel 12, is verstrekt of nadat de termijn voor het geven van deze informatie ongebruikt is verstreken.

 • 3 Indien het vorige lid niet van toepassing is, geeft Onze Minister een beschikking af uiterlijk op 1 april, voorafgaand aan het studiejaar waarop de gewenste cross-over kwalificatie betrekking heeft. Deze beslistermijn kan met vijf weken worden verlengd.

 • 4 Indien Onze minister de aanvraag toewijst, wordt in de desbetreffende beschikking vastgesteld:

  • a. de cross-over kwalificatie, waarin staat beschreven wat een gediplomeerde van de experimentele opleiding moet kennen en kunnen als hij met het diploma start op de arbeidsmarkt;

  • b. het laatste studiejaar dat deelnemers mogen worden ingeschreven;

  • c. indien het een aanvraag van een bekostigde instelling betreft, dat de desbetreffende experimentele opleiding wordt bekostigd, alsmede de prijsfactor van de opleiding;

  • d. indien het een aanvraag van een niet-bekostigde instelling betreft, dat aan de op de cross-over kwalificatie gebaseerde experimentele opleiding een diploma of certificaat is verbonden als bedoeld in artikel 7.4.6 van de wet.

Artikel 16. Tussentijdse beëindiging

Indien ten aanzien van de experimentele opleiding een waarschuwing is gegeven als bedoeld in artikel 6.1.5, artikel 6.1.5b, tweede lid of artikel 6.2.3.b, tweede lid, van de wet of indien is gebleken dat de instelling de voorschriften van dit besluit niet naar behoren naleeft, kan Onze Minister bepalen dat de instelling geen nieuwe cohorten deelnemers meer mag inschrijven aan de experimentele opleiding.

Hoofdstuk 3. Het Centraal register beroepsonderwijs (Crebo)

Artikel 17. Opname in het Crebo

Onze minister registreert een op grond van dit Besluit vastgestelde cross-over kwalificatie in het Centraal register beroepsonderwijs, waarbij de volgende gegevens worden vermeld:

 • 1. de naam en de code van de cross-over kwalificatie,

 • 2. voor zover het een bekostigde instelling betreft, de prijsfactor.

Hoofdstuk 4. Evaluatie en slotbepalingen

Artikel 18. Evaluatie

 • 1 Onze minister evalueert het experiment in 2021.

 • 2 Onze minister evalueert het experiment op basis van ten minste de volgende criteria:

  • a. de behoefte aan cross-over kwalificaties bij het bedrijfsleven, bij deelnemers en bij instellingen;

  • b. de wijze waarop de cross-over kwalificaties tot stand komen, waaronder de doelmatigheid van de procedure, mede in relatie tot de administratieve lasten.

Artikel 19. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016 en vervalt met ingang van 1 augustus 2025.

Artikel 20. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit experiment cross-over kwalificaties.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 juli 2016

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de eenentwintigste juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur