Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Wet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht wenselijk is de invoering te regelen van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie en in verband daarmee een aantal wetten aan te passen.

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel I

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel II

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]

Artikel III

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.]

Artikel V

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 4.]

Artikel VI

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 5.]

Artikel VII

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]

Artikel VIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IX

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 8.]

Artikel X [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Auteurswet.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Databankenwet.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel XV

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Handelsnaamwet.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Onteigeningswet.]

Artikel XVIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XIX

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Bewijsverdrag.]

Artikel XX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening.]

Artikel XXII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.]

Artikel XXVI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXVII

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905.]

Artikel XXVIII

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Verdrag onderhoudsverhaal in het buitenland 1956.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap.]

Artikel XXXIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel.]

Artikel XXXIV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXXV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap.]

Artikel XXXVI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.]

Artikel XXXVII

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.]

Artikel XXXVIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXXIX

[Red: Wijzigt de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.]

Artikel XL

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Wet griffierechten burgerlijke zaken.]

Artikel XLI

[Red: Wijzigt de Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.]

Artikel XLII

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel XLIII

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel XLIV

[Red: Wijzigt de Wet op de naburige rechten.]

Artikel XLV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XLVI

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Wet uitvoering rechtsvorderingsverdrag Groot-Brittannië.]

Artikel XLVII

[Red: Wijzigt de Wet vervaltermijn rechtsvorderingen Nederlands Beheersinstituut.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Algemene Zaken

Artikel XLVIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XLIX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Artikel L [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LI

[Red: Wijzigt de Wet op de Parlementaire Enquête.]

Artikel LII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 4. Ministerie van Defensie

Artikel LIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LIV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LV

[Red: Wijzigt de Wet militaire inundatiën.]

Artikel LVI

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Wet vergoeding van door NAVO-motorrijtuigen veroorzaakte schade.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Economische Zaken

Artikel LVII

[Red: Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.]

Artikel LVIII

[Red: Wijzigt de Landbouwwet.]

Artikel LIX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LX

[Red: Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]

Artikel LXI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXII

[Red: Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Financiën

Artikel LXIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXIV

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel LXV

[Red: Wijzigt de Wet aansprakelijkheid kernongevallen.]

Artikel LXVI

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel LXVII

[Red: Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel LXVIII

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Wet vereenvoudiging wijze uitbrengen exploiten aan Grootboek 1946.]

Artikel LXIX

[Red: Wijzigt de Wet wettelijke aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel LXX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXXI

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel LXXII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXXIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXXIV

[Red: Dit artikel is gedeeltelijk in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Verenwet.]

Artikel LXXV

[Red: Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]

Artikel LXXVI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXXVII

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Wegenwet.]

Artikel LXXVIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXXIX

[Red: Wijzigt de Wet op de strandvonderij.]

Artikel LXXX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXXXI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 8. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel LXXXII

[Red: Dit artikel is in werking getreden in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.]

[Red: Wijzigt de Erfgoedwet.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel LXXXIII

[Red: Wijzigt de Participatiewet.]

Artikel LXXXIV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXXXV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LXXXVI

[Red: Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel LXXXVII

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel LXXXVIII

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel LXXXIX

[Red: Wijzigt Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel XC [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XCI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XCII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XCIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel XCIV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Algemene wet bestuursrecht (vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)(Stb. 2016/288).]

Artikel XCV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie)(Stb. 2016/289).]

Artikel XCVI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XCVII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XCVIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XCIX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel C [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel CI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel CII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel CIII

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel CIV

[Red: Wijzigt de Erfgoedwet.]

Artikel CV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel CVI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel CVII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel CVIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel CIX

  • 1 Ten aanzien van een procedure bij de civiele rechter waarbij het exploot voor de datum van inwerkingtreding van deze wet rechtsgeldig is betekend, blijft het recht van toepassing zoals dat voor die datum gold.

  • 2 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

  • 3 Zolang de verplichting om langs elektronische weg te procederen nog niet bij alle gerechten voor alle zaken in werking is getreden, bepaalt de rechter naar wie een zaak wordt doorgestuurd, verwezen of terugverwezen, zo nodig op welke wijze die zaak wordt behandeld of voortgezet.

Artikel CIXa

Bij wijze van experiment kan in afwijking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepassing worden gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb. 2016, 288) alsmede aan deze wet, mits:

  • a. het vorderingsprocedures voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland betreft waarbij partijen niet in persoon kunnen procederen,

  • b. de betrokken partijen en advocaten schriftelijk instemmen met deze afwijking,

  • c. het zaken betreft waarvan de rechtsgevolgen ter vrije bepaling van partijen staan, en

  • d. de zaken na de datum van inwerkingtreding van dit artikel voor het eerst bij de rechtbank worden aangebracht.

Artikel CX

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, voor verschillende procedures, vorderingen, verzoeken en besluiten en voor de verschillende gerechten en verschillende bestuursrechters verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel CXI

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Paros, 13 juli 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de eenentwintigste juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur