Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

Geldend van 19-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2016, nr. MBO/1013657, houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.]

Artikel 2

De kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties, bedoeld in artikel 1, worden vastgesteld op de wijze bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.]

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2016.

Deze regeling zal met bijlage 1 en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 2 zal worden gepubliceerd op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M. Bussemaker