Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2016[Regeling vervalt per 07-07-2021.]

Geldend van 07-07-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2016 nr. BOACAT2016/048, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Dunea

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Dunea van 30 juni 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag en de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-07-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 07-07-2021]

De personen, werkzaam in de functie van duinwachter in dienst van Dunea, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 07-07-2021]

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en in het tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid dan wel in het tweede lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 07-07-2021]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 7 personen in het domein I Openbare Ruimte en 8 personen in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5 [Vervallen per 07-07-2021]

Artikel 6 [Vervallen per 07-07-2021]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien, korte wapenstok en pepperspray.

Artikel 7 [Vervallen per 07-07-2021]

  • 1 Dunea brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 07-07-2021]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9 [Vervallen per 07-07-2021]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2011 van 29 juni 2011 nr. 5700624/Justis/11 zal vervallen op 7 juli 2016.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 juli 2016 en vervalt met ingang van 7 juli 2021.

Artikel 10 [Vervallen per 07-07-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T