Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945

Geldend van 15-07-2016 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) 1178/2011, bijlage I (deel FCL), artikel FCL.945, met betrekking tot verplichtingen voor instructeurs (Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel FCL.945 van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, bijlage I (deel FCL), subdeel J, artikel FCL.945, en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • artikel FCL.945: artikel FCL.945 van bijlage I (deel FCL), van verordening (EU) nr. 1178/2011;

  • bevoegde autoriteit: bevoegde autoriteit als bedoeld in Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PbEU L 79) en nadien gewijzigd, en de verordeningen die zijn vastgesteld krachtens voornoemde Verordening, tenzij deze taken bij of krachtens wettelijk voorschrift elders zijn belegd;

  • verordening (EU) nr. 1178/2011: verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en nadien gewijzigd.

Artikel 2

  • 1 De specifieke machtiging, bedoeld in artikel FCL.945, inzake verplichtingen voor instructeurs, wordt verleend door bijschrijving van de desbetreffende vermelding op het door de Nederlandse bevoegde autoriteit krachtens verordening (EU) nr. 1178/2011 uitgegeven bewijs van bevoegdheid.

  • 2 De bevoegde autoriteit kan de in het eerste lid bedoelde machtiging op aanvraag verstrekken aan houders van het op grond van verordening (EU) nr. 1178/2011 afgegeven FI(A) of CRI(A) SP SE in het bewijs van bevoegdheid.

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde specifieke machtiging geldt niet in de gevallen, bedoeld in artikel FCL.910.FI FI-beperkte bevoegdheden, onderdeel a, subonderdelen 1 tot en met 4.

Artikel 4

Indien een trainingsvlucht ter verlenging van een bevoegdverklaring SEP of TMG als bedoeld in artikel FCL.945 is uitgevoerd met een instructeur die houder is van een door een buitenlandse bevoegde autoriteit afgegeven instructeurs bevoegdverklaring, al dan niet voorzien van een vergelijkbare machtiging als bedoeld in artikel 2, wendt de kandidaat zich tot een examinator die de bevoegdverklaring van de kandidaat kan aftekenen en de administratieve procedure ter zake afwikkelt.

Artikel 5

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport,