Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (concentratie scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is scheepvaartzaken te concentreren bij de rechtbank Rotterdam en in verband hiermee enige wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Ten aanzien van procedures die aanhangig zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht van toepassing zoals dat voor die datum gold.

Artikel III

  • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

  • 2 [Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 22 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de zevende juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina