Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz 2017

Ingevolge de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatie die benodigd is om de aanvaardbare kosten Wlz 2017 definitief te kunnen vaststellen.

1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als genoemd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en die zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Wlz.

Deze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon één of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c van de Wlz.

Deze regeling is voor wat betreft de prestatie schoonmaak tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij de prestatie schoonmaak leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, Wlz aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt).

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid, onderdeel g, Wlz.

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling bepaalt welke informatie zorgaanbieders aan de NZa moeten verstrekken voor de definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten Wlz 2017.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 3.1 Nacalculatie-opgave:

  De opgave tot nacalculatie die door de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder bij de NZa wordt ingediend. Voor deze opgave maken de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder gebruik van het nacalculatieformulier.

 • 3.2 Nacalculatieformulier:

  Het formulier waarin de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder de realisatie van de Wlz-productie en de financiële realisatie van de kapitaallasten en overige onderdelen kunnen invullen.

Voor andere begripsbepalingen wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Definities Wlz’.

4. Te verstrekken informatie

[Vervallen per 01-01-2018]

4.1. Te verstrekken gegevens en inlichtingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Zorgaanbieders verstrekken de NZa vóór 1 juni 2018 de hierna genoemde gegevens en inlichtingen. Die gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt op de wijze als geregeld in de beleidsregel ‘Nacalculatie 2017’, het Controleprotocol nacalculatie 2017 Wlz-zorgaanbieders en de regeling ‘Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017’.

 • Een ingevulde nacalculatie-opgave 2017. Zorgaanbieders maken gebruik van het nacalculatieformulier 2017 dat door de NZa ter beschikking is gesteld.

 • Bij de nacalculatie-opgave 2017 moeten twee ondertekenings-documenten worden gevoegd waaruit blijkt dat hierover overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Het ene ondertekeningsdocument moet voorzien zijn van een handtekening van een persoon die bevoegd is te tekenen namens de zorgaanbieder. Het andere ondertekeningsdocument moet voorzien zijn van een handtekening van een persoon die bevoegd is te tekenen namens het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Bij eenzijdige ondertekening gaat het om het ondertekeningsdocument van óf de zorgaanbieder óf het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.

 • Bij de nacalculatie-opgave 2017 moet een door de accountant ondertekende controleverklaring1 worden gevoegd.

 • De opbrengsten uit verkoop en/of verhuur van (a) leegstaande gebouwen en/of (b) boekwinsten op verkoop van grond of terreinen waarop het leegstaande pand staat.

  Deze gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt indien ter zake van een leegstaand gebouw (i) compensatie is toegekend als bedoeld in de beleidsregel ‘Compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met invoering normatieve huisvestingscomponent’ met kenmerk CA-300-493 of (ii) op basis van voornoemde beleidsregel een aanvraag voor compensatie is ingediend waarop nog niet onherroepelijk is beslist. Een en ander geldt met betrekking tot de jaren 2012 tot en met 2017 overeenkomstig de beleidsregel ‘Compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering normatieve huisvestingscomponent’, met kenmerk CA-300-493, en de beleidsregel ‘Toevoeging en verrekening compensatie vaste activa’, met kenmerk CA-300-563. Voor deze opgave dient gebruik te worden gemaakt van het door de NZa vastgestelde nacalculatieformulier.

 • Indien van toepassing: een door de accountant gewaarmerkte toelichting bij de Vragenlijst controleprotocol.

 • Indien van toepassing: een toelichting bij de Vragenlijst overige vragen.

4.2. Te verstrekken andere gegevens en inlichtingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In een specifiek verzoek om informatie als bedoeld in artikel 61 Wmg kan de NZa bepalen welke andere gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt voor de definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten Wlz 2017 voor de in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders.

4.3. Waarmerking nacalculatie-opgave

[Vervallen per 01-01-2018]

De gehele nacalculatie-opgave 2017 moet worden gewaarmerkt door de accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (met uitzondering van de Vragenlijst overige vragen en de eventuele toelichting behorende bij deze vragenlijst).

De zorgaanbieder moet een gewaarmerkte versie van de nacalculatie-opgave 2017 beschikbaar hebben. De zorgaanbieder hoeft deze uitsluitend op verzoek aan de NZa te sturen.

5. Uitzonderingspositie zelfstandige zorgverleners zonder personeel

[Vervallen per 01-01-2018]

Zelfstandige zorgverleners zonder personeel

Voor zelfstandige zorgverleners zonder personeel geldt dat zij voor 1 juni 2018 wel een nacalculatie-opgave 2017 bij de NZa moeten indienen, maar dat zij geen controleverklaring bij de nacalculatie-opgave hoeven te overleggen.

De controle van de gerealiseerde productie 2017 vindt alleen plaats door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Bovendien hoeft de gehele nacalculatie-opgave 2017 en eventuele toelichting(en) behorende bij de nacalculatie-opgave 2017, niet te worden beoordeeld en gewaarmerkt door een accountant.

6. Te verstrekken informatie in geval van faillissement zorgaanbieder

[Vervallen per 01-01-2018]

6.1. Afwijking datum uiterste indiening

[Vervallen per 01-01-2018]

Indien de rechtbank het faillissement van een zorgaanbieder uitspreekt en een curator benoemt, kan de NZa de uiterste indieningstermijn van de nacalculatie-opgave 2017 tweemaal verlengen (uitstel van indiening verlenen). De NZa doet dit uitsluitend op basis van een schriftelijk verzoek van een failliete zorgaanbieder, van de curator van de failliete zorgaanbieder of van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.

6.2. Afwijking vereiste gegevens en inlichtingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor de definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten Wlz 2017 kan de NZa afwijken van de in artikel 4 van deze regeling genoemde vereiste gegevens en inlichtingen.

7. Controleverklaring

[Vervallen per 01-01-2018]

7.1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2018]

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een uitspraak doet over de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 en dit bevestigt, op de wijze als beschreven in de beleidsregel ‘Nacalculatie 2017’, het Controleprotocol nacalculatie 2017 Wlz-zorgaanbieders en de regeling ‘Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017’.

7.2. Zorgaanbieder met nul productie

[Vervallen per 01-01-2018]

Bij zorgaanbieders met een gerealiseerde productie van nul en waarbij de realisatie voor de onderdelen kapitaallasten en overige onderdelen ook nul bedraagt, geldt dat zij voor 1 juni 2018 een nacalculatie-opgave 2017 (nul opgave) bij de NZa moeten indienen. Deze zorgaanbieders hoeven geen controleverklaring bij de nacalculatie 2017 te overleggen.

Bovendien hoeft de gehele nacalculatie-opgave 2017 en eventuele toelichting behorende bij de nacalculatie-opgave 2017 niet te worden beoordeeld en gewaarmerkt door een accountant.

8. Gebruik eigen informatie

[Vervallen per 01-01-2018]

Wanneer een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt aan de NZa, kan de NZa op grond van artikel 69 Wmg eigen informatie gebruiken om over te gaan tot definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten Wlz 2017 voor de desbetreffende zorgaanbieder.

9. Handhaving

[Vervallen per 01-01-2018]

Wanneer een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 niet, niet tijdig of niet volledig indient bij de NZa, kan de NZa op grond van Hoofdstuk 6 van de Wmg handhavend optreden.

10. Beëindiging oude regeling

[Vervallen per 01-01-2018]

De regeling ‘Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz 2016’, met kenmerk CA-NR-1655a, die een geldigheidsduur heeft tot 1 januari 2018, zal op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

11. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2018]

De regeling ‘Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz 2016’, met kenmerk CA-NR-1655a, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

12. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 1 januari 2019. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als regeling ‘Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz 2017’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. In artikel 5 en 7.2 van deze regeling wordt bepaald in welk geval geen controleverklaring bij de nacalculatie-opgave meegestuurd dient te worden.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina