Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatiebesluit BFT

Geldend van 31-08-2015 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht van 31 augustus 2015 houdende de vaststelling van de organisatie van het Bureau Financieel Toezicht (Organisatiebesluit BFT)

Artikel 1

 • 1 Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is belast met de algemene leiding van het BFT en met het beheer en de beschikking over zijn vermogen.

 • 2 De voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt het BFT in en buiten rechte.

 • 3 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het BFT en met de feitelijke uitvoering van de onder het eerste lid genoemde taken.

Artikel 2

 • 1 De directeur en de afdelingen, als bedoeld in het derde lid, worden ondersteund door de staf.

 • 2 De staf wordt aangestuurd door de directeur.

 • 3 Het BFT heeft de volgende hoofdstructuur:

  • a. Afdeling notariaat/gerechtsdeurwaarders (N/G)

  • b. Afdeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

  • c. Afdeling Juridische Zaken/Handhaving

Artikel 3

De staf is belast met:

 • a. De secretariële en beleidsmatige ondersteuning in de ruimste zin van het woord van het bestuur en de directeur van het BFT.

 • b. Het voeren van secretariële werkzaamheden in de ruimste zin van het woord ten behoeve van het BFT.

 • c. Het adviseren over en het uitvoeren van taken met betrekking tot personeelszaken.

 • d. Het voeren van financieel beheer, de bedrijfsadministratie en het genereren en verstrekken van stuur- en verantwoordingsinformatie aan het bestuur en de directeur.

 • e. De planning, realisatie en onderhoud van de informatievoorziening van het BFT

 • f. Het uitvoeren van analyses in de ruimste zin van het woord ten behoeve van de (vakinhoudelijke) vraagstukken van het BFT.

 • g. Het leveren van het secretariaat voor de commissie van deskundigen.

Artikel 4

De afdeling N/G is belast met:

 • a. Het toezicht op notarissen op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet op het notarisambt.

 • b. Het toezicht op gerechtsdeurwaarders op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet.

 • c. Het (mede) feitelijk naar buiten optreden namens het BFT in rechte bij zaken die samenhangen met de taken als bedoeld onder a en b.

 • d. Het ontwikkelen van beleid en methodieken.

Artikel 5

De afdeling WWFT is belast met:

Artikel 6

De afdeling Juridische Zaken/Handhaving is belast met:

 • a. Het adviseren over en het behandelen van algemene juridische aangelegenheden.

 • b. Het voorbereiden en uitvoeren van bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en andersoortige handhavingsinstrumenten en procedures

 • c. Het feitelijk naar buiten optreden namens het BFT in rechte bij zaken die samenhangen met de taken als bedoeld onder a en b.

 • d. Het ontwikkelen van beleid en methodieken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 augustus 2015.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als organisatiebesluit BFT.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 31 augustus 2015

De voorzitter van het Bureau Financieel Toezicht,

A. Hammerstein