Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatiebesluit BFT

Geldend van 31-08-2015 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht van 31 augustus 2015 houdende de vaststelling van de organisatie van het Bureau Financieel Toezicht (Organisatiebesluit BFT)

Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht,

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is belast met de algemene leiding van het BFT en met het beheer en de beschikking over zijn vermogen.

 • 2 De voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt het BFT in en buiten rechte.

 • 3 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het BFT en met de feitelijke uitvoering van de onder het eerste lid genoemde taken.

Artikel 2

 • 1 De directeur en de afdelingen, als bedoeld in het derde lid, worden ondersteund door de staf.

 • 2 De staf wordt aangestuurd door de directeur.

 • 3 Het BFT heeft de volgende hoofdstructuur:

  • a. Afdeling notariaat/gerechtsdeurwaarders (N/G)

  • b. Afdeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

  • c. Afdeling Juridische Zaken/Handhaving

Artikel 3

De staf is belast met:

 • a. De secretariële en beleidsmatige ondersteuning in de ruimste zin van het woord van het bestuur en de directeur van het BFT.

 • b. Het voeren van secretariële werkzaamheden in de ruimste zin van het woord ten behoeve van het BFT.

 • c. Het adviseren over en het uitvoeren van taken met betrekking tot personeelszaken.

 • d. Het voeren van financieel beheer, de bedrijfsadministratie en het genereren en verstrekken van stuur- en verantwoordingsinformatie aan het bestuur en de directeur.

 • e. De planning, realisatie en onderhoud van de informatievoorziening van het BFT

 • f. Het uitvoeren van analyses in de ruimste zin van het woord ten behoeve van de (vakinhoudelijke) vraagstukken van het BFT.

 • g. Het leveren van het secretariaat voor de commissie van deskundigen.

Artikel 4

De afdeling N/G is belast met:

 • a. Het toezicht op notarissen op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet op het notarisambt.

 • b. Het toezicht op gerechtsdeurwaarders op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet.

 • c. Het (mede) feitelijk naar buiten optreden namens het BFT in rechte bij zaken die samenhangen met de taken als bedoeld onder a en b.

 • d. Het ontwikkelen van beleid en methodieken.

Artikel 5

De afdeling WWFT is belast met:

Artikel 6

De afdeling Juridische Zaken/Handhaving is belast met:

 • a. Het adviseren over en het behandelen van algemene juridische aangelegenheden.

 • b. Het voorbereiden en uitvoeren van bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en andersoortige handhavingsinstrumenten en procedures

 • c. Het feitelijk naar buiten optreden namens het BFT in rechte bij zaken die samenhangen met de taken als bedoeld onder a en b.

 • d. Het ontwikkelen van beleid en methodieken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 augustus 2015.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als organisatiebesluit BFT.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 31 augustus 2015

De voorzitter van het Bureau Financieel Toezicht,

A. Hammerstein