Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs

Geldend van 13-10-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2016, nr. 769903, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de leden van Adviescollege Verloftoetsing tbs (Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De voorzitter van het Avt ontvangt een vergoeding per maand op basis van een arbeidsduurfactor van 0,4 en het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 2 De overige leden van het Avt ontvangen een vergoeding per maand op basis van een arbeidsduurfactor van 0,3 en het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 4 Plaatsvervangende leden van het Avt ontvangen een vergoeding per vergadering van 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 5 Plaatsvervangende leden van het Avt die optreden als voorzitter van het Avt ontvangen een vergoeding per vergadering van 130% van de vergoeding bedoeld in het vierde lid.

  • 6 In afwijking van het tweede lid ontvangt de wetenschappelijk adviseur een vergoeding per maand op basis van een arbeidsduurfactor van 0,1 en het maximum van salarisschaal 17 van Bijlage B van het BBRA 1984.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff