Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Programmadirectie Contraterrorisme NCTV 2016

Geldend van 10-06-2016 t/m heden

Besluit van de directeur Programmadirectie Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 1 juni 2016, nr. 767617 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Programmadirectie Contraterrorisme NCTV 2016)

De directeur Programmadirectie Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 aan de directeur Programmadirectie Contraterrorisme verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. het hoofd cluster Versterking Samenwerking;

  • b. het hoofd cluster Politiek-bestuurlijke en Internationale Zaken;

  • c. het hoofd cluster Tegengaan Radicalisering.

Artikel 2

De in artikel 1, onder a tot en met c genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Programmadirectie Contraterrorisme NCTV 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Programmadirectie Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

T.A. Lodder