Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet VWS 2016

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te wijzigen teneinde daarin misslagen te verbeteren en omissies weg te nemen, enige andere wetten technisch te wijzigen teneinde de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te kunnen voortzetten, zoals dat ook mogelijk was toen beschermd wonen nog onder de aanspraken ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten viel, de Geneesmiddelenwet te wijzigen teneinde ook personen met een tijdelijke voorschrijfbevoegdheid onder de regels over geneesmiddelenreclame te brengen, de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting te wijzigen teneinde een wettelijke grondslag op te nemen voor het gebruik van het burgerservicenummer en de Wet toelating zorginstellingen te wijzigen teneinde het College bouw zorginstellingen, dat geen wettelijke taken meer heeft, op te heffen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Wetten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel I

[Red: Wijzigt de Geneesmiddelenwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Jeugdwet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Kaderwet VWS-subsidies.]

Artikel V

(vervallen)

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Opiumwet.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet inzake bloedvoorziening.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet langdurige zorg.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de medische hulpmiddelen.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet toelating zorginstellingen.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Veegwet VWS 2013.]

§ 2. Wetten van andere ministeries

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1 en Boek 7.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet Justitie-subsidies.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

§ 3. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel XXXIII

Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet worden de archiefbescheiden van het College bouw zorginstellingen, bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, zoals die wet luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, behoudens voor zover die, nadat is voldaan aan de artikelen 3 en 5 van de Archiefwet 1995, worden overgebracht naar de algemene rijksarchiefbewaarplaats, overgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel XXXIV

De professionele standaard die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is ingeschreven in het openbaar register, bedoeld in artikel 66b in de Zorgverzekeringswet, zoals dat artikel tot dat tijdstip luidde, wordt aangemerkt als kwaliteitsstandaard in de zin van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet zoals dat luidt door de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel XXXV

  • 2 De Wet marktordening gezondheidszorg en het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG zoals die luidden op 31 december 2014, blijven van toepassing op de beschikbaarheidbijdragen die de Nederlandse Zorgautoriteit overeenkomstig haar beleidsregel Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd met kenmerk CU-5118 of haar beleidsregel Eenmalige verrekening overgangsregeling kind en jeugd met kenmerk CU-5119, voor 1 januari 2015 heeft toegekend.

Artikel XXXVI

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXXVII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet cliëntenrechten zorg, enz. (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)(KST 33509).]

Artikel XXXVIII

[Red: Wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.]

Artikel XXXVIIIa

[Red: Wijzigt de Warenwet.]

Artikel XXXVIIIb [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXXIX

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXXX

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet VWS 2016.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Wassenaar, 18 mei 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Uitgegeven de zevende juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur