Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Analyse en Strategie NCTV 2016

Geldend van 09-06-2016 t/m heden

Besluit van de directeur Analyse en Strategie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 1 juni, nr. 767615 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Analyse en Strategie NCTV 2016)

De directeur Analyse en Strategie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van het mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 aan de directeur Analyse en Strategie verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. het hoofd van de afdeling Natuurlijke, Technische en Maatschappelijke dreigingen;

  • b. het hoofd van de afdeling Strategie;

  • c. het hoofd van de afdeling Terrorisme en Extremisme.

Artikel 2

De in artikel 1, onder a tot en met c genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 3

De Mandaatregeling Strategie en Bedrijfsvoering NCTV 2013, de Mandaatregeling Risico’s en Dreigingen NCTV 2013 en de Mandaatregeling Coördinatiecentra NCTV 2013 worden ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Analyse en Strategie NCTV 2016.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst.

De directeur Analyse en Strategie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

H.P. Schreinemachers