Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten

Geldend van 04-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2016, 2016-0000111975, houdende vaststelling van de Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten en tot wijziging van de Warenwetregeling machines en de Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen (Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Conformiteitsbeoordelingsinstantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie, genoemd in artikel 2 van verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU 2008, L 218);

 • Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Informatie over non-conformiteit

 • 1 De minister informeert de nationale accreditatie-instantie zo spoedig mogelijk over non-conformiteit op de criteria voor aanwijzing die voor de minister aanleiding kan zijn tot het schorsen, het intrekken of het beperken van de reikwijdte van de aanwijzing.

 • 2 De nationale accreditatie-instantie informeert de minister zo spoedig mogelijk over feiten die voor de minister aanleiding kunnen zijn tot het schorsen, het intrekken of het beperken van de reikwijdte van de aanwijzing.

 • 3 De minister en de nationale accreditatie-instantie maken afspraken over de uitwisseling van informatie en feiten die consequenties kunnen hebben voor de accreditatie of aanwijzing.

Artikel 3. Opsturen beoordelingsrapport

 • 1 De conformiteitsbeoordelingsinstantie stuurt zo spoedig mogelijk na de initiĆ«le accreditatiebeoordeling door de nationale accreditatie-instantie het volledige beoordelingsrapport elektronisch aan de minister.

 • 2 De conformiteitsbeoordelingsinstantie stuurt elektronisch aan de minister bevindingen en non-conformiteiten, geconstateerd door de nationale accreditatie-instantie, voor zover die consequenties kunnen hebben voor de accreditatie of de aanwijzing. De conformiteitsbeoordelingsinstantie stuurt bevindingen en non-conformiteiten zo spoedig mogelijk aan de minister gezamenlijk met de wijze dat deze worden opgelost.

Artikel 4. Informatie over bestuurswisseling

 • 1 De conformiteitsbeoordelingsinstantie doet zo spoedig mogelijk melding

  aan de minister van het voornemen tot een bestuurswisseling bij de conformiteitsbeoordelingsinstantie.

 • 2 De minister kan indien gewenst een Verklaring omtrent het gedrag vragen ter bevestiging van de integriteit van de bestuurder.

Artikel 5. Inhoud jaarverslag

In het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de wet behandelt de conformiteitsbeoordelingsinstantie ten minste de volgende onderwerpen:

 • a. het aantal afgegeven, ingetrokken en geweigerde verklaringen van goedkeuring en certificaten;

 • b. tegen de genomen besluiten ingediende bezwaren en ingestelde beroepen en de wijze van afhandeling daarvan;

 • c. de omzet op het werkveld waarvoor de aanwijzing is afgegeven; en

 • d. de knelpunten op het werkveld die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan.

Artikel 6. Wijziging Warenwetregeling machines

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling machines.]

Artikel 7. Wijziging Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen.]

Artikel 8. Wijziging Warenwetregeling drukapparatuur

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling drukapparatuur.]

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher