Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Weerbaarheidsverhoging NCTV 2016

Geldend van 09-06-2016 t/m heden

Mandaatbesluit Weerbaarheidsverhoging NCTV 2016

De directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van het mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 aan de directeur Weerbaarheidsverhoging verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. het hoofd afdeling Veiligheidsregio’s;

  • b. het hoofd afdeling Generieke Veiligheid;

  • c. het hoofd afdeling Risicoaanpak;

  • d. het hoofd van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum.

Artikel 2

De in artikel 1, onder a tot en met d genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 3

De Mandaatregeling Weerbaarheidsverhoging NCTV 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Weerbaarheidsverhoging NCTV 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

P. Gelton