Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling COELO[Regeling vervalt per 01-07-2021.]

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2016, nr. 2016-00000304546, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting COELO (Subsidieregeling COELO)

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. Stichting: Stichting COELO.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2021]

  • 1 De minister kan aan de Stichting subsidie verstrekken ten behoeve van activiteiten in het kader van het doen van onderzoek naar en laagdrempelige informatievoorziening over economische en financiële aspecten van decentrale overheden.

  • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2021]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2021]

De Stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 31 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2021]

De minister verstrekt op de subsidie een voorschot dat gelijk is aan de verleende subsidie. In de beschikking tot subsidieverlening wordt vermeld in welke termijnen het voorschot wordt uitbetaald.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2021]

Voor de toepassing van artikel 24, eerste lid, onder b, van het Kaderbesluit BZK-subsidies volstaat de reguliere controleverklaring bij de jaarstukken van de Stichting.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2021]

Een subsidie die aan de Stichting is verleend op grond van de begroting van BZK wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016 en vervalt met ingang van 1 juli 2021.

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling COELO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk