Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstelling biociden VectoBac® WG en Aqua-K-Othrine® exotische muggen 2016

Geldend van 20-09-2016 t/m heden

Vrijstelling biociden VectoBac WG en Aqua-K-Othrine 2016

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

gezien het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 873563-144416-PG tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van de biociden VectoBac®WG op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis (Bti) en Aqua-K-Othrine® op basis van de werkzame stof deltamethrin, ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van exotische muggen;

gelet op artikel 46, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

In verband met de bestrijding van invasieve exotische muggen wordt op grond van artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 43, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, om in strijd te handelen met artikel 17, eerste, vijfde en zesde lid van verordening (EU) nr. 528/2012, in dit geval inzake het onder voorwaarden op de markt aanbieden en gebruiken van de biociden VectoMax®, VectoBac®WG en Aqua-K-Othrine®.

Artikel 2

Ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van invasieve exotische muggen is het op de markt aanbieden voor uitsluitend het hierna genoemde gebruik en het gebruik in de hierna genoemde omstandigheden toegestaan van:

  • a. het middel VectoBac®WG in kunstmatige waterpartijen op en tot 500 meter rond bedrijven die gebruikte banden importeren;

  • b. het middel Aqua-K-Othrine® op en tot 200 meter rond bedrijven die gebruikte banden importeren;

  • c. het middel VectoMax in kunstmatige waterpartijen op en tot 500 meter rond bedrijven die gebruikte banden importeren, in kleine waterbevattende objecten op en tot 500 meter rond volkstuincomplexen en begraafplaatsen;

  • d. de middelen VectoMax®, VectoBac®WG en Aqua-K-Othrine® op overige locaties mits aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

    • 1°. De noodzaak van de bestrijding van exotische muggen op de betreffende locatie blijkt uit een advies van het RIVM en de NVWA.

    • 2°. Aangetoond kan worden dat de bestrijdingsstrategie is gekozen met de minste milieubelasting.

    • 3°. Na het beëindigen van de bestrijding worden per locatie de werkwijze en het behaalde resultaat geëvalueerd en wordt hierover gerapporteerd aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 3

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 4

De vrijstelling wordt verleend tot 1 november 2016.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling biociden VectoBac®WG en Aqua-K-Othrine® exotische muggen 2016.

Dit besluit zal met bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s Gravenhage, 19 mei 2016

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Bijlage

Voorschriften en beperkingen voor gebruik VectoBac®WG

De volgende zinnen dienen op het etiket te worden opgenomen:

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming

dragen.

P284: Adembescherming dragen.

Daarnaast dienen de volgende zinnen opgenomen te worden:

‘Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.’

‘Onbeschermde personen dienen niet aanwezig te zijn wanneer de behandeling plaatsvindt.’

Voorschriften en beperkingen voor gebruik Aqua-K-Othrine®

De volgende zinnen dienen op het etiket te worden opgenomen:

Pictogram: GHS07

Signaalwoord: Waarschuwing

H-zinnen:

H302: Schadelijk bij inslikken.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen:

P280c: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P284: Adembescherming dragen.

P301+P310: NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

Voorschriften en beperkingen voor gebruik VectoMax®

Het middel mag alleen worden toegepast met geschikte handschoenen

De volgende zinnen dienen op het etiket te worden opgenomen:

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P284: Adembescherming dragen.

Daarnaast dienen de volgende zinnen opgenomen te worden:

‘Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.’

‘Onbeschermde personen dienen niet aanwezig te zijn wanneer de behandeling plaatsvindt.’

Milieuvoorschriften voor toepassing op en bedrijven die gebruikte banden importeren

Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via drift in oppervlaktewater komt of kan komen;

Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via afspoeling van verhard of onverhard oppervlak in oppervlaktewater komt of kan komen;

Het middel mag niet worden toegepast op plaatsen waar bijen, hommels en andere bestuivers actief naar voedsel zoeken;

Behandeld water niet lozen op de riolering of op het oppervlaktewater, maar behandeld water dient te worden verdampt of direct op de bodem te worden gebracht zonder risico's van afspoeling naar oppervlaktewater;

Het middel uitsluitend toepassen tot plekken zonder natuurwaarde, zoals bosschages op en rond particulier terrein of openbaar groen waar geen emissie naar water kan optreden.