Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Gebiedsindelingscode elektriciteit

Geldend van 23-06-2016 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202154, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 (Gebiedsindelingscode elektriciteit)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

1. Algemene bepalingen

1.1. Werkingssfeer en definities

1.1.1

Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d, van de Elektriciteitswet 1998.

1.1.2

Uiterlijk op 1 juli van elk oneven jaar dienen de gezamenlijke netbeheerders, uitgaande van de situatie op 31 december van voorgaand jaar, een voorstel tot actualisering van de gebiedsindeling in bij de Autoriteit Consument en Markt.

1.1.3 [Vervallen per 23-06-2016]

2. Het landelijk hoogspanningsnet

2.1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet

2.1.1

Het landelijk hoogspanningsnet wordt beheerd door: TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem, met dien verstande dat voor de met CBL belaste 150 kV netten geldt dat het beheer geschiedt voor zover dat en op een wijze die in overeenstemming is met de rechten van derden die voortvloeien uit een overeenkomst met betrekking tot dat net ex artikel VIA van de wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer.

2.2. De gebiedsaanduiding van het landelijk hoogspanningsnet

2.2.1

Het gebied van de in 2.1 genoemde netbeheerder kan worden aangeduid met de in onderstaande tabel genoemde grenzen:

Netbeheerder

Spanningsniveau(s) [kV]

Netlengte per spanningsniveau [km]

Gebiedsomschrijving

TenneT

110

150

220

380

2257

4063

742

2232

Heel Nederland met inachtneming van de afwijkingen genoemd in 2.2.2.

2.2.2

In afwijking van 2.2.1 gelden voor de in 2.1.1 bedoelde met CBL belaste 150 kV netten de volgende netbeheerders en gebieden:

Netbeheerder

Spanningsniveau(s) [kV]

Netlengte per spanningsniveau [km]

Gebiedsomschrijving

Liander

150

460

De provincie Flevoland, met uitzondering van de verbindingen Zeewolde-Bunschoten en Pampus- ‘s-Graveland, en met de verbindingen Lelystad-Hattem en Lelystad-Harderwijk. In de provincie Gelderland de stations Hattem en Harderwijk en de verbinden Hattem-De Grift en Harderwijk-Ede.

3. Het regionale hoogspanningsnet

3.1. De netbeheerders van het regionale hoogspanningsnet

3.1.1

Het regionale hoogspanningsnet wordt beheerd door de volgende netbeheerders:

Enduris B.V. (Enduris), gevestigd te Goes,

Enexis B.V. (Enexis), gevestigd te ’s-Hertogenbosch,

Liander N.V. (Liander), gevestigd te Arnhem,

Stedin Netbeheer B.V. (Stedin), gevestigd te Rotterdam.

3.2. De gebiedsaanduidingen van het regionale hoogspanningsnet

3.2.1

De gebieden van de in 3.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met de in de onderstaande tabel genoemde grenzen:

Netbeheerder

Spanningsniveau(s) [kV]

Netlengte per spanningsniveau [km]

Gebiedsomschrijving

Enduris

50

203

De provincie Zeeland

Enexis

50

61

De provincies Noord-Brabant en Limburg

Liander

50

2283

De provincies Gelderland, Noord Holland en in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Alphen a/d Rijn, Boskoop, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teijlingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de gemeente Zoeterwoude.

Stedin

50

66

915

17

De provincies Utrecht en Zuid-Holland met uitzondering van de gebieden in de provincie Zuid-Holland, genoemd bij Liander.

4. Het midden- en laagspanningsnet

4.1. De netbeheerders van het midden- en laagspanningsnet

4.1.1

Het midden- en laagspanningsnet wordt beheerd door de volgende netbeheerders:

Cogas Infra en Beheer B.V. (Cogas), gevestigd te Almelo

Enduris B.V. (Enduris), gevestigd te Goes,

Endinet B.V., gevestigd te Eindhoven,

Enexis B.V. (Enexis), gevestigd te ’s-Hertogenbosch,

Liander N.V. (Liander), gevestigd te Arnhem,

N.V. RENDO (RENDO), gevestigd te Meppel,

Stedin Netbeheer B.V. (Stedin), gevestigd te Rotterdam,

Westland Infra Netbeheer B.V. (Westland), gevestigd te Poeldijk.

4.2. De gebiedsaanduidingen van het midden- en laagspanningsnet

4.2.1

De gebieden van de in 4.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met in de onderstaande tabel genoemde grenzen:

Netbeheerder

Spanningsniveau(s) [kV]

Netlengte per spanningsniveau [km]

Gebiedsomschrijving

Cogas

0,4

10

915

402

In provincie Overijssel, uitsluitend de gemeente Almelo (met uitzondering van de kernen Bornerbroek en Aadorp), Oldenzaal en de voormalige gemeente Goor.

Enduris

0,4

10

20

5242

4178

45

De provincie Zeeland

Endinet

0,4

10

1338

811

De gemeente Veldhoven, uitsluitend de VINEX-wijk Meerhoven

De gemeente Eindhoven, met uitzondering van een gebied dat in het verleden tot de gemeente Veldhoven behoorde en de gebieden van de (deels) voormalige Philips terreinen A,B,E,O,R,S,T en V

Enexis

0,4

3

10

20

26273

1428

15797

922

De provincies Groningen en Drenthe.

De provincie Overijssel met uitzondering van de gebieden genoemd bij Cogas, Liander en RENDO, waarbij voor de gemeente Hoogeveen de gemeentegrens van voor 1998 geldt.

 

0,4

10

20

30

35952

24853

75

35

De provincie Noord-Brabant met uitzondering van het gebied zoals genoemd bij Endinet.

De provincie Limburg met uitzondering van de gemeente Weert maar met inbegrip van het gebied van de voormalige gemeente Stramproy.

Liander

0,4

3

10

20

28414

170

23625

671

De provincie Fryslân.

De provincie Flevoland.

In de provincie Overijssel, uitsluitend in de gemeente Deventer het gebied dat tot 21-12-1999 tot de provincie Gelderland behoorde en het gebied ten zuiden van de snelweg A1 ten westen van de spoorlijn Deventer- Zutphen en ten noorden van de provinciegrens met Gelderland zoals die tot 21-12-1999 van toepassing was.

De provincie Gelderland, met uitzondering van de gebieden genoemd bij Stedin.

In de provincie Utrecht, uitsluitend in de gemeente Amersfoort de wijken Vinkenhoef en Palestina en de gemeente Veenendaal de wijken Veenendaal-Oost en De Batterijen (in het verleden behorend tot de provincie Gelderland).

In de provincie Overijssel in de gemeente Steenwijkerland de plaatsen Baarlo (OV), Kuinre en Blankenham.

 

0,4

3

6

10

20

17624

224

180

9836

21

De provincie Noord-Holland met uitzondering van de gemeente Heemstede

 

0,4

10

20

3686

2323

26

In de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teijlingen, Voorschoten, Wassenaar en de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de gemeente Zoeterwoude.

RENDO

0,4

10

582

295

In de provincie Drenthe, uitsluitend de gemeente Hoogeveen, waarbij de gemeentegrens van direct voor 1998 geldt.

In de provincie Overijssel in de gemeente Steenwijkerland de kernen Steenwijk, Tuk en Zuidveen.

Stedin

0,4

10

13

8116

4866

131

De provincie Utrecht, met uitzondering van de gebieden van de gebieden genoemd bij Liander.

 

0,4

10

196

70

In de provincie Noord-Holland, uitsluitend de gemeente Heemstede.

 

0,4

3

6

10

13

23

25

16233

21

1

5639

3641

909

1420

De provincie Zuid-Holland met uitzondering de gemeenten genoemd bij Liander en Westland.

In de provincie Gelderland in de gemeente Lingewaal de kernen Heukelum, Spijk en Asperen.

 

0,4

3

10

513

31

267

In de Provincie Limburg, uitsluitend de gemeente Weert met uitzondering van het gebied van de voormalige gemeente Stramproy.

Westland

0,4

10

20

25

1541

320

700

153

In de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Midden-Delfland en Westland, alsmede in de gemeente Delft, uitsluitend de wijken Molenbuurt, westelijk deel Voordijkshoorn en de straat Kerkpolderweg, in de gemeente Den Haag, uitsluitend de straten Kwaklaan, Madepolderweg, Uilenlaan, in de gemeente Maassluis, uitsluitend de straten Kortebuurt, Laan van 1940–1945, Maasdijk en Weverskade en in de gemeente Vlaardingen, uitsluitend de straten Broekkade, Trekkade.

5. Slotbepalingen

5.1

De Gebiedsindeling Elektriciteit, zoals vastgesteld bij besluit van 12 november 1999 en nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.

5.2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

5.3

Dit besluit wordt aangehaald als: Gebiedsindelingscode elektriciteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

F.J.H. Don

bestuurslid