Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2016[Regeling vervalt per 11-08-2021.]

Geldend van 11-08-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 april 2016 nr. BOACAT2016/025, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Brunssum

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Brunssum van 31 maart 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Brunssum, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 8 personen als buitengewoon Opsporingsambtenaar, waarvan 5 personen in het domein I, Openbare Ruimte en 3 personen in domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De gemeente Brunssum brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum van 19 juli 2011, nr. 5702667/Justis/11, zal vervallen op 11 augustus 2016.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 augustus 2016 en vervalt met ingang van 11 augustus 2021.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 april 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T