Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Arbiters Aardbevingsschade[Regeling vervallen per 15-04-2017.]

Geldend van 01-06-2016 t/m 14-04-2017

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16039981, tot instelling van de Raad van Arbiters Aardbevingsschade (Instellingsbesluit Arbiters Aardbevingsschade)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 15-04-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Arbiter Aardbevingsschade: voorzitter of een lid van de Raad van Arbiters Aardbevingsschade;

 • gastdeskundige: een gerechtelijke deskundige die ingeschreven staat in het register van de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen;

 • gebouw: een woning, gebouw van een klein bedrijf of een klein gebouw met een publieke functie;

 • minister: de Minister van Economische Zaken;

 • Raad: de Raad van Arbiters Aardbevingsschade.

Artikel 2 [Vervallen per 15-04-2017]

 • 1 Er is een Raad van Arbiters Aardbevingsschade.

 • 2 De Raad heeft tot taak: het geven van adviezen naar aanleiding van geschillen over bij het Centrum Veilig Wonen gemelde aardbevingsschade aan gebouwen in de provincie Groningen als gevolg van gaswinning en aardbevingsschade bij complexe gevallen, inclusief het geven van een oordeel over de vraag of de schade door aardbevingen is ontstaan.

Artikel 3 [Vervallen per 15-04-2017]

 • 1 De Raad bestaat uit een Arbiter Aardbevingsschade, tevens voorzitter, en ten minste één andere Arbiter Aardbevingsschade.

 • 2 Een Arbiter Aardbevingsschade is een rechter of een voormalig rechter.

 • 3 Een Arbiter Aardbevingsschade wordt benoemd op grond van zijn deskundigheid op het gebied van het burgerlijk recht en is onafhankelijk en onpartijdig.

 • 4 De Arbiters Aardbevingsschade worden op voordracht van de Raad voor de Rechtspraak door de minister benoemd voor een termijn van maximaal twee jaar en zijn herbenoembaar.

 • 5 De Arbiters Aardbevingsschade kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de functie of wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen reden.

Artikel 4 [Vervallen per 15-04-2017]

De Raad kan zich laten bijstaan door een of meer gastdeskundigen.

Artikel 5 [Vervallen per 15-04-2017]

 • 1 De Raad werkt volgens de wijze zoals vastgelegd in het Reglement Arbiters Aardbevingsschade.

 • 2 Wijziging van het reglement Arbiters Aardbevingsschade geschiedt na overleg met de Raad.

 • 3 De minister voorziet in het secretariaat van de Raad.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Raad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Raad bewaard in het archief van dat ministerie.

Artikel 6 [Vervallen per 15-04-2017]

Artikel 7 [Vervallen per 15-04-2017]

Ter gelegenheid van de instelling van de Raad worden voor een periode van twee jaar tot lid van de Raad benoemd:

 • a. de heer mr. J. van der Vinne, te Midwolde, tevens voorzitter;

 • b. mevrouw mr. M.C.D. Boon-Niks, te Assen;

 • c. de heer mr. P. Schulting, te Raerd;

 • d. de heer mr. P.J. van Steen, te Noordscheschut;

 • e. de heer mr. J. van der Hulst, te Meppel.

Artikel 8 [Vervallen per 15-04-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2016, met uitzondering van artikel 7, onderdeel e, dat met ingang van 1 juni 2016 in werking treedt.

Artikel 9 [Vervallen per 15-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Arbiters Aardbevingsschade.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 22 april 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp