Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling en enige uitvoeringsregelingen (fiscaliteit)

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 21 april 2016, nr. AFP/2016/372M, tot wijziging van de Algemene douaneregeling en enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat de artikelen 2:1 en 2:2 van het Algemeen douanebesluit betreft in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Handelende wat artikel 2:1 van de Algemene douanewet en artikel 3:2 van het Algemeen douanebesluit betreft in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2:1, 7:1, 7:9, 9:5 en 10:11 van de Algemene douanewet, artikel 21 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 56 en 75 van de Wet op de accijns, artikel XVI van de Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie, de artikelen 2:1 en 2:2 van het Algemeen douanebesluit en artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel V

  • 1 De douane-expediteur die met toepassing van artikel 1:9 van de Algemene douanewet, zoals dat artikel luidde op 30 april 2016, door de inspecteur was toegelaten als douane-expediteur, wordt voor de toepassing van artikel 1:10 van die wet uiterlijk tot en met 1 mei 2019 geacht aan de criteria, bedoeld in dat artikel 1:10 te voldoen.

  • 2 Het eerste lid is niet langer van toepassing wanneer:

    • a. de inspecteur getoetst heeft of belanghebbende aan de criteria, bedoeld in artikel 1:10 van de Algemene douanewet, voldoet en al dan niet kan optreden als douanevertegenwoordiger;

    • b. de toelating als douane-expediteur onherroepelijk is ingetrokken.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2016.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes