Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervanging examenprogramma’s [...] Organisatie havo en vwo door Bedrijfseconomie havo en vwo)

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2016, nr 919669, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de examenprogramma’s Management & Organisatie havo en vwo door Bedrijfseconomie havo en vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel I. Wijziging regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen

De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing:

  • a. tot en met het schooljaar 2019–2020 voor leerlingen die op 1 augustus 2018 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo;

  • b. tot en met het schooljaar 2020–2021 voor leerlingen die op 1 augustus 2018 zijn toegelaten tot het vijfde of zesde leerjaar vwo;

  • c. in het schooljaar 2018–2019 voor havo-leerlingen die in dat schooljaar examen doen op grond van artikel 37a van het Examenbesluit VO; en

  • d. in de schooljaren 2018–2019 en 2019–2020 voor vwo-leerlingen die in die schooljaren examen doen op grond van artikel 37a van het Examenbesluit VO.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker